BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

PROTOKÓŁ NR II/06

z dnia: 02.12.2006 r.
w sprawie:
PROTOKÓŁ NR II/06

 

Miejsce obrad sala kinowa Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem                ul. Piękna 8. W godz. od 10.00 do 11.00. Obecnych jest 15 radnych na ogólną liczbę 15, co stanowi 100 %.

 

Radni obecni:

 1. Bargłowski Andrzej                                                      9.  Mańko Ewa
 2. Borawski Krzysztof                                                    10.  Ożarowski Tadeusz
 3. Chrostowski Ireneusz                                                 11.  Sepczyński Grzegorz
 4. Chrostowski Mirosław                                    12.  Skrodzki Edward
 5. Frączek Ewa                                                              13.  Szmitko Mariusz
 6. Górski Andrzej                                                           14.  Turowski Sławomir
 7. Kołpaczewski Andrzej                                    15.  Załuska Kazimierz
 8. Kurkowska Zenona                                                                                                                                     

Ponadto w sesji uczestniczą:

 1. Krzysztof Moenke                              - Burmistrz
 2. Marian Czarkowski                             - Skarbnik gminy
 3. ks. Jerzy Dembiński                            - Proboszcz Parafii Jedwabne
 4. ks. Stanisław Bokiniec             - Proboszcz Parafii Burzyn
 5. Wiesława Borawska                           - dyr. Publicznego Gimnazjum w Jedwabnem
 6. Anna Cichocka                                   - kier. ref. oświaty, kultury i sportu
 7. Marta Laszczkowska                          - kier. ref. org. i spraw pracowniczych
 8. Zbigniew Chojnowski              - kier. KZB
 9. Jadwiga Bekus                                    - dyr. MGOK w Jedwabnem
 10. Wojciech Siemionem                           - radca prawny
 11. Henryka Filipkowska                          - kandydatka na skarbnika gminy
 12. Bogusława Miciura                              - Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej

 

oraz sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych, dyrektorzy szkół i mieszkańcy gminy. Ogółem w sesji uczestniczy około 80 osób.

 

            Przebieg obrad:

Ad. 1

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył sesję, powitał burmistrza, radnych, zaproszonych gości, księdza proboszcza, księdza dziekana, kierowników poszczególnych referatów, dyrektorów szkół oraz sołtysów i wszystkich mieszkańców gminy przybyłych na obrady II sesji.

 

Ad. 2

            Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał porządek obrad.

Burmistrz wystąpił z wnioskiem w sprawie dokonania zmian w porządku. Zaproponował aby zmienić kolejność omawianych spraw oraz wnieść punkt dotyczący powołania skarbnika gminy.

Radni nie wnosili sprzeciwów. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił                            o przegłosowanie porządku z przedstawionymi zmianami.

W głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych obecnych jest 14, za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

 

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 

1.      Otwarcie sesji.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Złożenie ślubowania przez Burmistrza Jedwabnego Pana Krzysztofa Ryszarda Moenke.

4.      Expose Burmistrza Jedwabnego.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 r.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Jedwabne.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Jedwabne.

8.      Wolne wnioski i uwagi.

9.      Zamknięcie obrad.

 

Ad. 3

            Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej wręczyła Panu Krzysztofowi Moenke zaświadczenie o wyborze na Burmistrza, złożyła gratulacje i życzenia wielu sukcesów                w pracy.

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Burmistrza o złożenie ślubowania.                  W obecności wszystkich zgromadzonych Krzysztof Moenke powtórzył treść ślubowania odczytaną przez Przewodniczącego dodając ,,ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że Burmistrz został zaprzysiężony, złożył gratulacje i życzenia wielu sukcesów w realizacji inwestycji służących wszystkim mieszkańcom gminy.

Burmistrz podziękował wyborcom za zaufanie jakim został obdarzony, za otrzymane już po raz drugi poparcie w wyborach Burmistrza.

 

Ad. 4

Następnie Burmistrz odczytał Expose /załącznik do protokołu/.

 

Ad. 5

            Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy omówił skarbnik Pan Marian Czarkowski. Poinformował o przyznanej dla gminy subwencji ogólnej w wysokości 55 446 zł. Przedstawił propozycję przeznaczenia 12 446 zł. z otrzymanych środków na utrzymanie Publicznego Gimnazjum w tym na dodatki mieszkaniowe, wynagrodzenia nauczycieli i zakup energii. Wyjaśnił, że w nowej szkole zwiększone zostało zatrudnienie, zabraknie środków na wypłatę wynagrodzeń w miesiącu grudniu. Ponadto propozycję przeznaczenia kwoty 6 000 zł. na dodatki mieszkaniowe, składki ZUS i zakup opału w SP           w Nadborach. Łącznie z subwencji propozycja przeznaczenia na utrzymanie szkół kwoty 18 446 zł.

Odnośnie zadłużenia gminy. Skarbnik powiedział o potrzebie przeniesienia kwoty 3 000 zł. na spłatę odsetek od kredytów. Wyjaśnił, że jeśli do połowy grudnia nie wpłyną środki                 z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, wówczas wystąpi potrzeba przekwalifikowania zaciągniętego na budowę gimnazjum kredytu krótkoterminowego na kredyt długo terminowy i odroczenie jego spłaty do marca 2007 r.. Skarbnik wyjaśnił, że ze strony gminy wszystko zostało wykonane poprawnie, opóźnienia są po stronie Urzędu Wojewódzkiego. Przypomniał, że podobna sytuacja miała miejsce przy realizacji inwestycji w ramach programu SAPARD.

Ponadto przedstawił propozycję przeznaczenia kwoty 4 400 zł. na uregulowanie prowizji od inkasa podatków przez sołtysów oraz prowizji od opłat targowych dla KZB.

Ponadto zwiększenie wydatków na funkcjonowanie urzędu miejskiego o kwotę 29 600 zł.

            Radna Zenona Kurkowska zapytała czy na obsłudze targowiska miejskiego gmina ponosi straty.

            Skarbnik odpowiedział, że targowisko nie przynosi strat. Obsługa targowiska nie jest nastawiona na generowanie zysku. Pewną działalność gmina musi prowadzić, dla przykładu  powiedział, że trudno jest mówić o uzyskiwaniu dochodów z działalności Ośrodka Opieki Społecznej, czy też modernizacji utrzymania dróg gminnych. Są to działania gminy na rzecz mieszkańców i nie należy rozpatrywać ich w kategoriach przynoszenia zysku lub ponoszenia strat. W tego typu działalności mówi się o nadwyżce bądź deficycie. Po przejęciu obsługi targowiska przez KZB ustalona został prowizja od wpływów ze sprzedaży biletów. W ramach tej prowizji KZB zobowiązany jest do obsługi targowiska i utrzymania na nim porządku. Opłata targowa traktowana jest na równi z podatkami lokalnymi KZB otrzymuje 85% kwoty zebranej ze sprzedaży biletów. Przy poprzednim zarządcy prowizja była ustalona przy minimalnym % około (0,3%), zgodnie z umową zarządca wprowadzał dwie opłaty dla klientów: targową i eksploatacyjną. Eksploatacyjna była 4 krotnością opłaty targowej. Przy poprzedniej kontroli inspektorzy RIO mieli dużo zastrzeżeń, co do rozliczeń z targowiska, po ostatniej kontroli zastrzeżeń nie było.

            Radna Ewa Mańko poprosił o kwotowe zestawienie podziału otrzymanej subwencji ogólnej. Jaka kwota przeznaczona zostanie na działalność KZB, a jaka na oświatę.

            Skarbnik zaznaczył, że otrzymana subwencja nie jest subwencją oświatową. Raz jeszcze przedstawił rozdysponowanie środków.

            Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy, radni nie wnosili więcej uwag.

            W głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych obecnych jest 15, za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.           Uchwała Nr II/4/06 w załączeniu do protokołu.

 

Ad. 6

            Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśnił, że punkt dotyczący odwołania skarbnika został ujęty w porządku obrad na prośbę samego zainteresowanego. W tej sprawie burmistrz przedłożył stosowny wniosek.

Odczytał prośbę Pana Mariana Czarkowskiego o rozwiązanie umowy o pracę i wniosek Burmistrza w sprawie odwołania skarbnika. /Pisma w załączeniu do protokołu/

Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie odwołania skarbnika Gminy Jedwabne. Radni nie wnosili uwag.

            W głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych obecnych jest 15, za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

            Uchwała Nr II/5/06 w załączeniu do protokołu.

 

Przewodniczący Rady podziękował Panu Marianowi Czarkowskiemu za wykonaną na rzecz Gminy Jedwabne pracę, złożył życzenia wielu sukcesów zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym.

            Pan M. Czarkowski podziękował Burmistrzowi i radzie za możliwość 4 letniej pracy w urzędzie. Stwierdził, że w Jedwabnem pozostawił spory kawałek życia zawodowego.              W pracy  starał się zajmować neutralne stanowisko, a powierzone obowiązki wykonywać sumiennie kierując się dobrem mieszkańców gminy. Powiedział, że dwukrotne zwiększenie dochodów budżetowych jest dużym sukcesem i jednocześnie efektem ciężkiej pracy. Dokonanie to najlepiej obrazuje minione 4 lata.

            Burmistrz podziękował panu M. Czarkowskiemu za współpracę w imieniu własnym            i pracowników urzędu miejskiego, wręczył kwiaty. Zgromadzeni w sali mieszkańcy gminy nagrodzili brawami.

 

Ad. 7

            Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał wniosek Burmistrza w sprawie powołania pani Henryki Filipkowskiej na stanowisko Skarbnika Gminy Jedwabne. /wniosek                        w załączeniu do protokołu/

Następnie poprosił panią Filipkowską o przybliżenie swoje osoby  mieszkańcom gminy.

            Pani H. Filipkowska przedstawiła się i poinformowała o przebiegu swojej kariery zawodowej. 30 letni staż pracy, w tym 22 lata w księgowości, 20 lat jako księgowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem, 2 lata jako zastępca skarbnika                    w urzędzie miejskim. Dodał, że jeśli zostanie powołana na skarbnika gminy, ze swoich obowiązków będzie wywiązywała się sumiennie i odpowiedzialnie.

            Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie powołania skarbnika Gminy Jedwabne. Radnie nie wnosili uwag.

            W głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych obecnych jest 15, za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

            Uchwała Nr II/6/06 w załączeniu do protokołu.

            Zabierając głos Burmistrz podziękował zarówno radzie, jak i pani Filipkowskiej stwierdził, że nowy skarbnik podoła powierzonym obowiązkom.

            Radna E. Mańko powiedziała, że przez 20 lat współpracowała z panią Filipkowską, stwierdziła, że jest ona osobą uczciwą i godną zaufania.

 

Ad. 8

            Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał pismo wystosowane przez prezesa PSL na okręg łomżyński w którym zawarł życzenia i gratulacje dla nowo wybranych radnych Rady Miejskiej w Jedwabnem.

            Sołtys wsi Witynie zapytał Burmistrza, czy zamierza powołać swojego zastępcę.

            Burmistrz odpowiedział - tak, dodał, że osoba ta będzie pochodziła z terenu Gminy Jedwabne.

           

            Radny Ireneusz Chrostowski zwrócił się z prośbą do radnych o dokonanie szczegółowej weryfikacji projektu budżetu na 2007 r. oraz zorganizowanie na przyszłej sesji debaty na temat wprowadzenia oszczędności w budżecie gminy. Radny stwierdził, że aby uzyskać dofinansowanie do realizacji projektów, gmina musi posiadać wkład własny                        w granicach 15% - 20% wartości zadania. Dodał, że zadłużanie gminy po przez zaciąganie kredytów bankowych nie jest dobrym rozwiązaniem, należy wprowadzić oszczędności. Zapowiedział, że będzie wnioskował o wprowadzenie 20% oszczędności na funkcjonowaniu rady i urzędu miejskiego.

 

Ad. 9

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował wszystkich zebranych o terminie kolejnej sesji, która odbędzie się 8 grudnia 2006 r. o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Jedwabnem.

Radna Zenona Kurkowska zwróciła się do przewodniczącego z wnioskiem                  o organizowanie obrad sesji w soboty.

Przewodniczący wyjaśnił, że termin najbliższej sesji ustalony został z uwagi na przewidziane do omówienia sprawy m.in. obowiązujący termin ustalenia podatków na 2007 r.

Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany, zamknął obrady            II sesji Rady Miejskiej w Jedwabne. Na tym protokół i sesję zakończono.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Kazimierz Załuska

 

Protokół sporządził:

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 15 gru 2006 11:44
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1207 razy