BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

PROTOKÓŁ NR I/06

z dnia: 24. 11. 2006 r.
w sprawie:
PROTOKÓŁ NR I/06

 

Miejsce obrad sala kinowa Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem               ul. Piękna 8. W godz. od 16.00 do 18.30. Obecnych jest 15 radnych na ogólną liczbę 15, co stanowi 100 %.

 

Radni obecni:

 1. Bargłowski Andrzej                                                      9.  Mańko Ewa
 2. Borawski Krzysztof                                                    10.  Ożarowski Tadeusz
 3. Chrostowski Ireneusz                                                 11.  Sepczyński Grzegorz
 4. Chrostowski Mirosław                                    12.  Skrodzki Edward
 5. Frączek Ewa                                                              13.  Szmitko Mariusz
 6. Górski Andrzej                                                           14.  Turowski Sławomir
 7. Kołpaczewski Andrzej                                    15.  Załuska Kazimierz
 8. Kurkowska Zenona                                                                                                                                     

Ponadto w sesji uczestniczą:

 1. Krzysztof Moenke                              - Burmistrz
 2. Marian Czarkowski                             - Skarbnik gminy
 3. Józef Goszczycki                                 - Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji
 4. ks. Jerzy Dembiński                            - Proboszcz Parafii Jedwabne
 5. ks. Stanisław Bokiniec             - Proboszcz Parafii Burzyn
 6. Wojciech Kubrak                               - starosta łomżyński
 7. Rafał Kołakowski                               - radny powiatu łomżyńskiego
 8. Wiesława Borawska                           - dyr. Publicznego Gimnazjum w Jedwabnem
 9. Anna Cichocka                                   - kier. ref. oświaty, kultury i sportu
 10. Marta Laszczkowska                          - kier. ref. org. i spraw pracowniczych
 11. Zbigniew Chojnowski              - kier. KZB
 12. Jadwiga Bekus                                    - dyr. MGOK w Jedwabnem
 13. Wojciech Siemionem               - radca prawny
 14. Bogusława Miciura                              - Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej

 

oraz sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych i mieszkańcy gminy. Ogółem w sesji uczestniczy około 100 osób.

 

            Przebieg obrad:

 

Ad. 1

            Józef Goszczycki Przewodniczący Rady Miejskiej poprzedniej kadencji otworzył sesję, powitał burmistrza, nowo wybranych radnych, zaproszonych gości, kierowników poszczególnych referatów oraz sołtysów i wszystkich mieszkańców gminy przybyłych na obrady I sesji w kadencji 2006 - 2010. poprosił wszystkich o powstanie w celu uczczenia minutą ciszy pamięć tragicznie zmarłych górników z kopalni HALEMBA.

            Następnie odnosząc się do artykułu zamieszczonego w tygodniku KONTAKTY             pt. „cud w Jedwabnem” wyjaśnił, że zrezygnował z kandydowania na radnego rady miejskiej w Jedwabnem nie na wskutek fali krytyki wobec jego osoby, ale na wskutek dokonanych zmian w ustawie o służbie cywilnej, na mocy których (art. 39) pracownikom służby cywilnej zabroniono sprawowania mandatów radnych.

Zdementował rozpowszechniane nieprawdziwe informacje jakoby z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej otrzymywał dietę w wysokości 1200 zł miesięcznie. Powiedział, że dieta którą otrzymywał /800 zł miesięcznie/ była najniższą z pośród diet wypłacanych przewodniczącym rad z terenu powiatu łomżyńskiego.

Podziękował wszystkim za współpracę, nowej radzie życzył podejmowania trafnych decyzji.

Dalsze prowadzenie obrad przekazał najstarszemu wiekiem radnemu Panu Tadeuszowi Ożarowskiemu.

 

Ad. 2

Przewodniczący obrad zapoznał radnych z obowiązkiem złożenia ślubowania. Odegrany został Hymn Państwowy. Przewodniczący odczytał rotę ślubowania, wymienił nazwiska 15 radnych którzy wypowiadali słowa: ,,ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.

Przewodniczący obrad stwierdził, że radni zostali zaprzysiężeni i mogą podejmować prawomocne decyzje.

            Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej wręczyła radnym zaświadczenia                 o wyborze, złożyła gratulacje i życzenia na rozpoczynającą się kadencję.

 

Ad. 3

Przewodniczący obrad odczytał porządek sesji, poinformował o konieczności wprowadzenia zmian. Propozycję zmian omówił Burmistrz.

Zabierając głos Burmistrz powitał radnych, zaproszonych gości i wszystkich mieszkańców gminy przybyłych na obrady sesji. Poinformował, że na pierwszej sesji nie może złożyć ślubowania. Odczytał wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące terminu zaprzysiężenia wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. /Informacja w załączeniu do protokołu/ Wyjaśnił, że będzie to możliwe z chwilą ogłoszenia w Dzienniku Ustaw obwieszczenia o zbiorczych wynikach wyborów Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast na terenie całego kraju. Zaprzysiężenie odbędzie się po przeprowadzeniu drugiej tury wyborów. Wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 6 i punktu 7.

Więcej propozycji zmian w porządku nie zgłoszono.

Przewodniczący obrad zapytał kto jest za przyjęciem zmian w porządku obrad.

W głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, obecnych jest 15, za wprowadzeniem zmian i przyjęciem całego porządku obrad głosowało 15 radnych, wstrzymało się 0, przeciw 0

 

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Złożenie ślubowania przez radnych.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Omówienie wyników wyborów do Rady Miejskiej i bezpośredniego wyboru Burmistrz przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r. 

5.      Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej.

6.      Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 r.

8.      Wolne wnioski i uwagi.

9.      Zamknięcie obrad.

 

Ad. 4

            Pełnomocnik Burmistrz do spraw wyborów pani Kinga Karwowska omówiła wyniki wyborów do rady miejskiej, rady powiatu łomżyńskiego oraz wyboru burmistrza. Informacja w załączeniu do protokołu. Złożyła gratulacje radnym oraz podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania wyborów.

            Zabierając głos pan Rafał Kołakowski – radny rady powiatu łomżyńskiego złożył nowo wybranym radnym gratulacje oraz życzenia na rozpoczynająca kadencję. Podziękował wszystkim wyborcom którzy oddali głos na jego osobę i listę kandydatów z której startował, w tym m.in. strażakom, sołtysom, koleżankom, kolegom oraz wszystkim którzy obdarzyli go zaufaniem. Wyraził nadzieję, że współpraca pomiędzy radą powiatu a burmistrzem i rada miejską będzie dobra i zaowocuję realizacją kilku zadań na terenie Gminy Jedwabne.

 

Ad. 5

            Przewodniczący obrad poprosił o zgłoszenie kandydatów do komisji skrutacyjnej która zostanie powołana w celu przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego rady Miejskiej. Poprosił również o zgłoszenie kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Do komisji skrutacyjnej zgłoszeni zostali radni:

 1. Ewa Frączek
 2. Krzysztof Borawski
 3. Zenona Kurkowska

Powyżsi radni wyrazili zgodę na pracę w komisji. Na obecnych 15 radnych za powołaniem komisji skrutacyjnej w powyższym składzie głosowało 15 radnych, jednogłośnie.

            Na Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszeni zostali Pan Kazimierz Załuska i Pani Ewa Mańko. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej omówiła zasady głosowania. Po głosowaniu tajnym odczytała protokół komisji. Stwierdziła, że na 15 radnych, udział w głosowaniu wzięło 15 radnych, głosów ważnych oddano 15. Poinformowała, że Pan Kazimierz Załuska otrzymał 9 głosów, natomiast Pani Ewa Manko 8. Przewodniczącym Rady Miejskiej w Jedwabnem wybrany został bezwzględną większością głosów Pan Kazimierz Załuska.

            Przewodniczący obrad złożył gratulacje nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Miejskiej i przekazał prowadzenie obrad.

Pan Kazimierz Załuska podziękował radnym za otrzymane poparcie, podziękował również kontrkandydatce. Dodał, że będzie starał się prowadzić obrady rady w taki sposób aby nie dochodziło do kłótni i podziałów, aby rada pracowała dla dobra wszystkich mieszkańców gminy. Następnie powiedział kilka słów o sobie, zdobytym doświadczeniu             w pracy samorządowej. Zadeklarował pełną współpracę z burmistrzem i całą radą. 

 

Ad. 6

            Na Wiceprzewodniczącego rady zgłoszeni zostali kandydaci w osobach: Pan Mirosław Chrostowski i Pan Ireneusz Chrostowski, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

Rada wyraziła zgodę na pozostawienie komisji skrutacyjnej w składzie jak przy wyborze Przewodniczącego. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, przewodnicząca komisji skrutacyjnej odczytała protokół. Stwierdziła, że na obecnych 15 radnych, udział                           w głosowaniu wzięło 15 radnych. Głosów ważnych oddano 15, nieważnych nie było. Pan Mirosław Chrostowski otrzymało 9 głosów poparcia, natomiast pan Ireneusz Chrostowski otrzymał 6 głosów poparcia. Pan Mirosław Chrostowski został wybrany bezwzględną większością głosów Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Jedwabnem.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał kolejno projekty uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej zwrócił się do radnych o ich przegłosowanie.

            W głosowaniu jawnym na stan 15 radnych obecnych jest 15 radnych, za podjęciem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej głosowało 10 radnych,                  2 głosowało przeciw, 3 wstrzymało się od głosu.

            Uchwała Nr I/1/06 w załączeniu do protokołu.

 

W głosowaniu jawnym na stan 15 radnych obecnych jest 15 radnych, za podjęciem uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej głosowało 10 radnych,            4 głosowało przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

            Uchwała Nr I/2/06 w załączeniu do protokołu

 

Ad. 7

            Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy omówił skarbnik Pan Marian Czarkowski. Poinformował o przyznanych dotacjach w tym dodatkowej subwencji           z rezerwy oświatowej na doposażenie nowo wybudowanego budynku Publicznego Gimnazjum w Jedwabnem.

Przedstawił propozycję przeznaczenia przyznanej subwencji m.in. na zakup kotła do stołówki szkolnej, maszyny czyszczącej i traktora kosiarko - odśnieżarka. Pozostałe pieniądze przeznaczone na zakup książek do biblioteki szkolnej. Ponadto dokonano przesunięć wydatków na ochotnicze straże pożarne i dowożenie uczniów. Propozycja zmiany nazwy zadania ,, Remont zabytkowego dworu w Jedwabnem, przebudowa nawierzchni chodników wokół dworu” na ,,Remont zabytkowego dworu w Jedwabnem, przebudowa nawierzchni chodników wokół dworu oraz remont świetlic w Grądach, Kamiankach i Kotowie Plac” Następnie skarbnik stwierdził, że projekt budżetu na 2007 r. został radnym przekazany zwrócił się z prośba o dokładne zapoznanie się z jego treścią i przyjęcie go w ustalonej wersji. Wyjaśnił, że wprowadzenie zmian będzie możliwe w trakcie roku budżetowego.

            Mieszkaniec Gminy zapytał o koszty utrzymania Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem.

            Skarbnik przedstawił dochody i wydatki budżetu. Powiedział o finansowaniu budowy gimnazjum w tym o zaciągniętym kredycie krótkoterminowym. Wyjaśnił, że może dojść do sytuacji w której zwrot środków z unii europejskiej nastąpi w późniejszym terminie niż uprzednio zaplanowany, w związku z czym wystąpi potrzeba podjęcia przez radę uchwały             w sprawie przekształcenia zaciągniętego kredytu z krótkoterminowego na długoterminowy. Dodał, że to czy zaplanowane na 2006 r. dochody do budżetu zostaną zrealizowane w 100% zależy od tego czy zwrot środków z unii europejskiej nastąpi w ustalonym terminie.

            Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 r. Radni nie wnosili uwag. W głosowaniu jawnym na stan                15 radnych, obecnych jest 15, za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

            Uchwała Nr I/3/06 w załączeniu do protokołu .

 

Ad. 8

            Burmistrz odczytał pismo skierowane do mieszkańców gminy dotyczące przeprowadzenia inwentaryzacji wyrobów azbestowych na terenie miasta i gminy. Następnie złożył gratulacje nowo wybranym radnym i wręczył symboliczne upominki.

 

            Mieszkaniec gminy ponownie zapytał o koszty związane z utrzymaniem MGOK                w Jedwabnem. Zapytał ile gmina wydał na utrzymanie MGOK w ciągu ostatnich 11 miesięcy.

            Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, że szczegółową odpowiedź na to pytanie udzieli na najbliższej sesji.

            Burmistrz dodał, że najbliższa sesja odbędzie się w terminie 7 dni od momentu opublikowania obwieszczenie o wynikach wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w Dzienniku Ustaw.

 

Ad. 9

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany, zamknął obrady I sesji Rady Miejskiej w Jedwabne. Na tym protokół i sesję zakończono.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

  Kazimierz Załuska

Protokół sporządził:

 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 15 gru 2006 11:43
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1235 razy