BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VII/55/03

z dnia: 8 czerwca 2003 roku
w sprawie: zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w pracach Rady j jej organów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
Na podstawie art.25 ust.4 i 8ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządnie gminnym /Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591, z 2002 roku Nr 23, poz.220, nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984 Nr 153, póz. 1271, Hr 214, poz. 1806/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
1. Radny otrzymuje dietę za udział w;
a/obradach sesji Rady Miejskiej,
b/posiedzeniach stałych Komisji Rady Miejskiej do której został powołany.
2. Dieta przysługuje za każdy dzień, w którym radny brał udział w posiedzeniach wymienionych w ust. 1.
3. W razie przełożenia obrad lub posiedzenia na inny termin lub zbiegu posiedzeń w tym samym dniu, Radny otrzymuje jedna dietę bez względu na to w ilu posiedzeniach uczestniczył.
4. Dieta obejmuje koszty dojazdu Radnego na posiedzenie.

§ 2
Ustala się za udział w obradach Sesji Rady Miejskiej oraz za udział w posiedzeniach stałych Komisji Rady dietę w wysokości 120 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych).

§ 3
1. Przewodniczący Rady Miejskiej za kierowanie Rada otrzymuje
dietę miesięczną w wysokości 800 zł (słownie: osiemset, złotych).
2. Do Przewodniczącego Rady Miejskiej nie mają zastosowania przepisy § 1 i § 2 uchwały.

§ 4
Podstawę do wypłacenia diety stanowi podpis radnego na liście obecności z obrad lub posiedzenia.

§ 5
Radnym przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych wg zasad określonych Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy /Dz.u. Nr 66, póz. 800 z późniejszymi zmianami/.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie w dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 21 cze 2003 18:26
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1344 razy