BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR II/6/06

z dnia: 2 grudnia 2006 r.
w sprawie: powołania Skarbnika Gminy Jedwabne.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. Na wniosek Burmistrza Jedwabnego powołuje się na Skarbnika Gminy Jedwabne Panią Henrykę Filipkowską. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Załuska
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 15 gru 2006 11:38
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 905 razy