BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR II/4/06

z dnia: 2 grudnia 2006 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 r.
GGSSS SGS

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 4 ustawy z dnia 8 marca1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;              z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz  art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych            (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

1.      Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę                  -                  55 446  

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

  1. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę                 -                    3 600

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

  1. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę                  -                  59 046

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Dochody ogółem:             -  14 888 413

- Wydatki ogółem:              -  15 163 413

 

§ 3. Objaśnienia do zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Kazimierz Załuska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Załącznik Nr 1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             do uchwały Nr II/4/06

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Rady Miejskiej  w Jedwabnem

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  z dnia 02. 12. 2006 r.

 

 

 

                                                  Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2006r.            

 

Dział

Rozdz

§

Wyszczególnienie

Zwiększenia

Zmniejszenia

Uwagi

758

 

 

 Różne rozliczenia

55 446

 

 

 

75802

 

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

55 446

 

 

 

 

2750

 Środki na uzupełnienie dochodów gmin

55 446

 

 

 

 

 

RAZEM

55 446

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Kazimierz Załuska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Załącznik Nr 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             do uchwały Nr II/4/06

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Rady Miejskiej  w Jedwabnem

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  z dnia 02. 12. 2006 r.

 

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2006 rok

Dział

Rozdz

§

Wyszczególnienie

Zwiększenia

Zmniejszenia

Uwagi

750

 

 

Administracja publiczna

29 600

 

 

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

29 600

 

 

 

 

4170

 Wynagrodzenia bezosobowe

3 000

 

 

 

 

4210

 Zakup materiałów i wyposażenia 

13 000

 

 

 

 

4300

 Zakup usług pozostałych

12 000

 

 

 

 

4410

 Podróże służbowe krajowe

1 600

 

 

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej  oraz wydatki związane z ich poborem

4 400

 

 

 

75647

 

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

4 400

 

 

 

 

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

1 400

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3 000

 

 

757

 

 

Obsługa długu publicznego

3 000

 

 

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu

terytorialnego

3 000

 

 

 

 

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od

krajowych pożyczek i kredytów

3 000

 

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

22 046

3 600

 

 

80101

 

Szkoły podstawowe

9 600

3 600

 

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe zaliczone do wynagrodzeń

1 000

 

Dot. pl. finanse SP Nadbory

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 000

 

Dot. pl. finanse SP Nadbory

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia 

6 600

 

Dot. pl. finanse SP Nadbory

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 

2 600

Dot. pl. finanse SP Nadbory

 

 

4260

Zakup energii

 

1 000

Dot. pl. finanse SP Nadbory

 

80110

 

Gimnazjum

12 446

 

 

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe zaliczone do wynagrodzeń

446

 

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

10 000

 

 

 

 

4260

Zakup energii

2 000

 

 

 

 

 

RAZEM

59 046

3 600

 

                  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Kazimierz Załuska

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Załącznik Nr 3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             do uchwały Nr II/4/06

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Rady Miejskiej  w Jedwabnem

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      z dnia 02. 12. 2006 r.

 

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006r.

 

Ad. § 1 pkt 1: Dokonano zmian dochodów:

Zwiększono dochody o kwotę 55 446 zł ze względu na:

-          Przyznaną kwotą na uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin  – kwota 55 446 zł – pismo Ministra Finansów Nr ST5 – 4822-20g/2006 z 30.10.2006r.

Ad. § 1 pkt   i 3: Dokonano zmian wydatków:

 Zwiększono wydatki o kwotę 55 446 zł     w związku z otrzymanym uzupełnieniem subwencji przeznaczając je na:

-         dodatki mieszkaniowe, składki ZUS i zakup opału w SP w Nadborach – kwota razem 6 000 zł

-         dodatki mieszkaniowe, wynagrodzenia i zakup energii w Publicznym Gimnazjum w Jedwabnem – kwota 12 446 zł

-         na zakup materiałów usług i podróże służbowe w administracji – kwota 29 600 zł.

-         na prowizje od inkasa podatków przez sołtysów i prowizje od opłat targowych dla KZP – kwota 4 400 zł

-         na odsetki od kredytów – kwota 3000 zł

Dokonano przesunięć w planie wydatków aby dostosować plan finansowy w SP Nadbory -  kwota przesunięć  3600 zł

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Kazimierz Załuska

 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 15 gru 2006 11:38
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 970 razy