BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR I /1/06

z dnia: 24 listopada 2006 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jedwabnem.
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz § 33 ust. 2 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w Jedwabnem stanowiącego załącznik Nr 1 do Statutu Gminy Jedwabne z dnia 26 kwietnia 2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 50, poz. 1047 z dnia 24 maja 2003 r.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jedwabnem na okres V kadencji rady na lata 2006 - 2010 wybrany został Pan Kazimierz Załuska.
§ 2. Protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący obrad
I sesji Rady Miejskiej

Tadeusz Ożarowski
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 15 gru 2006 11:35
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 898 razy