BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VII/54/03

z dnia: 8 czerwca 2003 roku
w sprawie: zaciągnięcia kredytu w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Białymstoku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit c oraz art. 58 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142, póz. 1591 i z 2002r. Nr 23 póz. 220, Nr 62 póz. 558, Nr 113 póz 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 214, póz. 1806) oraz art.50 pkt l ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 15, póz. 148) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1
1. Zaciągnąć w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Białymstoku kredyt inwestycyjny
w kwocie 500 000 zł z przeznaczeniem na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą:
• Przebudowa drogi Nadbory-Brzostowo oraz Jedwabne-Bronaki Olki
2. Kredyt, o którym mowa w ust 1. będzie spłacany w latach 2004 -2008 z dochodów własnych gminy Jedwabne objętych planami finansowymi lat 2004-2008.
3. Ustanowić zabezpieczenie kredytu w postaci weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§2
Prognoza kwoty długu na koniec 2003 roku stanowi załącznik Nr l.

§3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 21 cze 2003 18:24
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1216 razy