BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr V/48/03

z dnia: 26 kwietnia 2003 roku
w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych Szkół Podstawowych na terenie Gminy Jedwabne i określenia granic ich obwodów
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496 z 1997 Nr 28, poz.153, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz.1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, Dz. U. z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144 poz. 1615, Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984 i Nr 141, póz 1185, Nr 200, poz. 1683 / oraz art. 18 ust. 2 pkt lit. h ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym/ Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 / Rada Miejska uchwala , co następuje:

§ l.
Ustala się plan sieci publicznych Szkół Podstawowych na terenie Gminy Jedwabne stanowiący załącznik nr l do uchwały.

§ 2.
Określa się granice obwodów szkół wymienionych w § l załącznika nr 2 do uchwały.

§ 3.
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od ł września 2003 r.

§ 5.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jedwabnem i w Szkole Podstawowej w Jedwabnem, Nadborach , Orlikowie i Konopkach Chudych

Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Goszczycki
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 21 cze 2003 18:22
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1306 razy
Ilość edycji: 1