BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr LIV/258/06

z dnia: 27 października 2006 r.
w sprawie: określenia zasad i trybu korzystania ze stołówki szkolnej Publicznego Gimnazjum w Jedwabnem.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) i art. 6 ust. 2 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ .1Ustala się następujące zasady i tryb korzystania ze stołówki szkolnej mieszczącej się
w Publicznym Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Jedwabnem:
1.Korzystać ze stołówki mogą uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Jedwabnem oraz Szkoły Podstawowej w Jedwabnem.
2.Uczniowie, o których mowa w pkt 1 ponoszą odpłatność za korzystanie ze stołówki
w wysokości równej kosztowi surowców zużytych do przygotowania posiłku.
3.Uczniowie, którzy mają trudną sytuację materialną, są zwolnieni w całości z opłaty za korzystanie ze stołówki. Listy uczniów zwolnionych z odpłatności za obiady ustalone na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259) przedkłada dyrektorowi szkoły kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
4.Ze stołówki szkolnej mogą korzystać nauczyciele i pozostali pracownicy Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Jedwabnem i Szkoły Podstawowej
w Jedwabnem pod warunkiem zaspokojenia potrzeb uczniów określonych w pkt. 1.
5.Osoby o których mowa w pkt. 4 ponoszą pełną odpłatność za posiłek, ustaloną przez dyrektora Publicznego Gimnazjum.
§ .2Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ .3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 27 lis 2006 08:37
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 967 razy