BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR LIV/257/06

z dnia: 27 października 2006
w sprawie: utworzenia rachunku dochodów własnych w Publicznym Gimnazjum Im. Papieża Jana Pawła II w Jedwabnem.
Na podstawie art. 22 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ .1Zezwala się utworzyć wydzielony rachunek dochodów własnych w Publicznym Gimnazjum Im. Papieża Jana Pawła II w Jedwabnem.
§ .2Na rachunku dochodów własnych mogą być gromadzone dochody z tytułu:
1.odpłatności za korzystanie z usług stołówki szkolnej,
2.najmu pomieszczeń szkolnych i sali gimnastycznej,
3.dobrowolnych wpłat.
§ .3Dochody własne ze źródeł wymienionych w § 2 pkt 1, 2, 3 mogą być przeznaczone na:
1.pokrycie kosztów działalności stołówki szkolnej, oprócz wynagrodzeń,
2.zakup wyposażenia i środków czystości do szkoły.
§ .4Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ .5Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2006 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 27 lis 2006 08:35
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 932 razy