BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr LIV/256/06

z dnia: 27 października 2006 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ .1Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:
1.Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę - 10 234 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
2.Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 109 931 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
3.Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę - 120 165 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
§ .2Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
Dochody ogółem: - 13 703 075 zł
Wydatki ogółem: - 13 978 075 zł

§ .31. Ustala się: plan dochodów i wydatków z „Wydzielonego rachunku dochodów własnych” Publicznego Gimnazjum zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
.2Objaśnienia do zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 4.

§ .4Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ .5Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 27 lis 2006 08:32
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 854 razy