BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR LIII/255/06

z dnia: 16 października 2006 r
w sprawie: przyjęcia zmian w statucie Związku Komunalnego Samorządów Dorzecza Biebrzy.
Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz § 23, ust. 3 statutu Związku Komunalnego Samorządów Dorzecza Biebrzy (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2004 r. Nr 162,
poz. 2165) uchwala się, co następuje:
§ .1W statucie Związku Komunalnego Samorządów Dorzecza Biebrzy, wpisanym
do Rejestru związków międzygminnych w dniu 14 października 2004r. pod pozycją 268, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 28 października 2004r. Nr 162, poz. 2165 wprowadza się następujące zmiany:
)1§ 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„ Członkami Związku (założycielami) są następujące gminy:
Gmina Grajewo,
Gmina Jedwabne,
Gmina Knyszyn,
Gmina Krypno,
Gmina Przytuły,
Gmina Radziłów,
Miasto Rajgród,
Miasto Szczuczyn,
Gmina Wąsosz,
Gmina Wizna.”
)2§ 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Organem wykonawczym Związku jest Zarząd Związku zwany dalej Zarządem, składający się z 10 członków, w tym: Przewodniczący Zarządu Związku, dwóch Zastępców Przewodniczącego Zarządu Związku oraz 7 Członków.”
§ .2Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ .3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 27 lis 2006 08:29
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 923 razy