BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr LIII/254/06

z dnia: 16 października 2006 r.
w sprawie: nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Jedwabnem
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128/ oraz § 1 ust. 3 załącznika nr 3, do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół /Dz.U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606, z 2005 r. Nr 10, poz. 75/ Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ .1Nadaje się na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Publicznemu Gimnazjum w Jedwabnem imię „Papieża Jana Pawła II”.
§ .2Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ .3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 27 lis 2006 08:27
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 915 razy