BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr V/47/03

z dnia: 26 kwietnia 2003 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Jedwabnego
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, póz.984, Nr 214, poz.1806/ Rada Miejska po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok oraz wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium
postanawia

§1
Udzielić absolutorium Burmistrzowi Jedwabnego z tego tytułu.

§2
Przekazać niniejszą uchwałę Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół zamiejscowy w Łomży.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 21 cze 2003 18:19
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1310 razy