BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr LII/253/06

z dnia: 8 października 2006 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Jedwabnego.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128/ oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ .1Uznaje się skargę Pani Krystyny Raszczyk, przekazaną w dniu 5 września 2006 r. przez Departament Administracji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, za bezzasadną.
§ .2Uzasadnienie uchwały stanowi załącznik Nr 1, będący integralną częścią uchwały.
§ .3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef GoszczyckiNr 1
do uchwały Nr LII/253/06
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 08. 10. 2006r.


W dniu 5 kwietnia 2006 r. za pośrednictwem Departamentu Administracji Publicznej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, wpłynęła skarga Pani Krystyny Raszczyk na działalność Burmistrza Jedwabnego. Zdaniem skarżącej, Burmistrz powinien rozwiązać stosunki pracy z dwiema pracownicami Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem.
Rada Miejska w Jedwabnem, po szczegółowym zapoznaniu się z przedmiotową sprawą ustaliła, że:
Pani Cecylia Kierzkowska stanem faktycznym nie jest objęta dyspozycją art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm./ co oznacza, że mogła pozostać na dotychczasowym stanowisku urzędniczym - kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem.
Natomiast w odniesieniu do Pani Jolanty Grabowskiej ustalono, że osoba ta nie jest zatrudniona na stanowisku urzędniczym w rozumieniu wyżej cytowanej ustawy /stanowisko pracownicze – starszy pracownik socjalny/
Rada stwierdza, że w obu przypadkach nie mają zastosowania obowiązujące w tej dziedzinie przepisy prawa w związku z czym Burmistrz nie ma podstaw do rozwiązania stosunków pracy z w/w pracownicami. Mając powyższe na uwadze, rada miejska postanawia skargę oddalić.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 27 lis 2006 08:23
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 912 razy