BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr LII/252/06

z dnia: 8 października 2006 r
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Jedwabnem.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) Rada Miejska uchwala, co nastęuje:
§ .1W załączniku Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Jedwabnem Nr XXXI/189/05 z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Jedwabnem /Dz. Urz. Województwa Podlaskiego Nr 174 z dnia 21 lipca 2005 r./ wprowadza się następujące zmiany:
1.W §2 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:
”6a. Grzybów dziko rosnących”
.2 skreśla się §4:
” §4. Osoba sprzedająca grzyby dziko rosnące zakwalifikowane do sprzedaży przez klasyfikatora - grzyboznawcę jest obowiązana do umieszczenia informacji zawierającej imię, nazwisko i adres osoby zbierającej te grzyby oraz miejsce ich pochodzenia (nazwa lasu, terenu) oraz uprawnienia klasyfikatora - grzyboznawcy.”
§ .2Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ .3Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 27 lis 2006 08:20
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 896 razy