BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr LII/251/06

z dnia: 8 października 2006 r
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ .1Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:
1.Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę - 785 965 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
2.Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę - 85 800 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
3.Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę - 871 765 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
§ .2Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
Dochody ogółem: - 13 692 841 zł
Wydatki ogółem: - 13 967 841 zł

§ .31. Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Jedwabnem Nr XXXVII/212/05 z dnia 30 grudnia 2005r.w sprawie budżetu gminy na 2006 rok zawierający wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006r. przyjmuje treść zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
1.Objaśnienia do zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 4.

§ .4Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ .5Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 27 lis 2006 08:18
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 883 razy