BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XLIX/245/06

z dnia: 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 r.
GGSSS SGS

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 4 ustawy z dnia 8 marca1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;              z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128)) oraz art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych               (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

1.      Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę                  -              17 912

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

  1. Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę                 -             41 570

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

  1. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę                  -              59 482

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Dochody ogółem:             -  12 777 288

- Wydatki ogółem:              -  13 052 288

§ 3. Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Jedwabnem Nr XXXVII/212/05 z dnia 30 grudnia 2005r.w sprawie budżetu gminy na 2006 rok zawierający wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 r. przyjmuje treść zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objaśnienia do zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Józef Goszczycki

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Załącznik Nr 1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            do uchwały Nr XLIX/245/06 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Rady Miejskiej  w Jedwabnem

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     z dnia 30.06.2006 r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                  Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2006r.            

 

Dział

Rozdz

§

Wyszczególnienie

Zwiększenia

Zmniejszenia

Uwagi

801

 

 

 Oświata i wychowanie

2 912

 

 

 

80101

 

 Szkoły podstawowe

2 912

 

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 

2 912

 

 

852

 

 

 Ośrodki pomocy społecznej

 

 

 

 

85214

 

 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

15 000

 

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

3 000

 

Dot. zadań zleconych

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 

12 000

 

 

 

 

 

RAZEM

17 912

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Józef Goszczycki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Załącznik Nr 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            do uchwały Nr XLIX/245/06 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Rady Miejskiej  w Jedwabnem

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     z dnia 30.06.2006 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2006 rok

Dział

Rozdz

§

Wyszczególnienie

Zwiększenia

Zmniejszenia

Uwagi

710

 

 

Działalność usługowa

2 300

300

 

 

71095

 

Pozostała działalność

2 300

300

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 300

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

300

 

750

 

 

Administracja publiczna

14 000

31 000

 

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4 000

31 000

 

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

18 000

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

4 000

 

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

13 000

 

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

10 000

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 500

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

7 500

 

 

801

 

 

 Oświata i wychowanie

10 182

7 270

 

 

80101

 

 Szkoły podstawowe

10 182

7 270

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

6 900

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

370

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia 

6 000

 

 

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2 912

 

 

 

 

4260

Zakup energii

900

 

 

 

 

4350

Opłaty za usługi internetowe 

370

 

 

852

 

 

 Ośrodki pomocy społecznej

23 000

3 000

 

 

85212

 

 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 000

3 000

 

 

 

4010

 Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

3 000

 

Dot. zadań zleconych

 

 

4170

 Wynagrodzenia bezosobowe

 

2 000

Dot. zadań zleconych

 

 

4210

 Zakup materiałów i wyposażenia

 

500

Dot. zadań zleconych

 

 

4300

 Zakup usług pozostałych

 

500

Dot. zadań zleconych

 

85214

 

 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

15 000

 

 

 

 

3110

 Świadczenia społeczne

15 000

 

W tym 3 000 dot. zadań zleconych

 

85295

 

Pozostała działalność

5 000

 

 

 

 

3110

 Świadczenia społeczne

5 000

 

 

900

 

 

 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

10 000

 

 

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

10 000

 

 

 

 

6050

 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10 000

 

 

 

 

 

RAZEM

59 482

41 570

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Józef Goszczycki   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Załącznik Nr 3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            do uchwały Nr XLIX/245/06 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Rady Miejskiej  w Jedwabnem

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     z dnia 30.06.2006 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006r.

      

Lp

Nazwa zadania inwestycyjnego

Jedno

-stka organiz.. realizu-jąca program

Rok roz-pocz

Wartość kosztory-sowa

Dotychczas pniesione wydatki do 2005r.

 Środki wynikające z planów na 2006 rok

 W tym: 2006 r.

Ogółem środki na inwestycje

zakoń-czenia

 Środki własne budżetu

 Wpł. ludn.

 Środki z budżetu państwa

 Dotacje z programu ZPORR

 Kredyty

I

Zadania kontynuowane

6 602 800   

 1 263 686

4 408 095 

529 957

     -     

403 311   

3 024 827   

450 000   

4 408 095 

1

Budowa Gimnazjum w Jedwabnem

UM Jedwabne

2004

5 402 326

948 427

4 173 431

295 293

 

403 311   

3 024 827   

450 000   

4 173 431

2006

2

Modernizacja oświetlenia ulicznego

UM Jedwabne

2003

609 693

198 109

170 586

170 586

 

                -     

 

 

170 586

2008

2006

3

Przebudowa ulic Kościuszki, Rembelińskiego, Nowej wraz z budową kanału deszczowego na terenie Miasta Jedwabne (Etap III zadania)-. Przebudowa ulicy Nowej

UM Jedwabne

2001

230 781

91 638

23 078

23 078

 

 

 

 

23 078

2006

4

Projekt budowlany sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Orlikowo, Olszewo Góra, Pawełki, Stryjaki, Karwowo, Konopki Chude i Tłuste, Witynie, Borawskie  

UM Jedwabne

2003

25 000

 

14 000

14 000

 

 

 

 

14 000

2006

5

Projekt budowlano-wykonawczy stacji uzdatniania wody w Orlikowie

UM Jedwabn

2005

25 000   

 

7 000

7 000

 

 

 

 

7 000

2006

6

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków z zastosowaniem poletek trzcinowych

UM Jedwabne

2005

      310 000   

     25 512   

      20 000   

20 000   

 

 

 

 

20 000

2008

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

                                  

Lp

Nazwa zadania inwestycyjnego

Jedno

-stka organiz.. realizu-jąca program

Rok roz-pocz

Wartość kosztory-sowa

Dotychczas pniesione wydatki do 2005r.

 Środki wynikające z planów na 2006 rok

 W tym: 2006 r.

Ogółem środki na inwestycje

zakoń-czenia

 Środki własne budżetu

 Wpł. ludn.

 Środki z budżetu państwa

 Dotacje z programu ZPORR

 Kredyty

II

Zadania nowo rozpoczęte

417 307   

 

219 471

219 471

     -     

           -     

              -     

           -     

  219 471

1

Modernizacja składowiska odpadów stałych w Korytkach Borowych

UM Jedwabne

2006

        30 000   

 

       10 000   

  10 000   

 

 

 

 

10 000

2006

2

Udział Gminy  Jedwabne w przebudowie drogi powiatowej  Nr 23506 na odcinku Szostaki-Mocarze Dziubele

UM Jedwabne

2006

       120 000   

 

    120 000   

120 000   

 

 

 

 

120 000

2006

3

Budowa przepustów i modernizacja dróg gminnych - Biodry i Grądy Małe

UM Jedwabne

2006

         25 000   

 

      20 049   

  20 049   

 

 

 

 

20 049

2006

4

Zakup agregatu prądotwórczego

UM Jedwabne

2006

12 000

 

12 000

12 000

 

 

 

 

12 000

5

Remont zabytkowego dworu w Jredwabnem – wymiana pokrycia dachowego, wymiana instalacji  elektrycznej oraz przebudowa nawierzchni chodnników wokół dworu

UM Jedwabne

2006

187 650

 

18 765

18 765

 

 

 

 

18 765

2006

6

Modernizacja oświetlenia ulicznego – przy cmentarzu w Jedwabnem

UM Jedwabne

2006

4 657

 

4 657

4 657

 

                -     

 

 

4 657

7

Projekty wodociągu do wsi Kubrzany i Biczki

UM Jedwabne

2006

4 000

 

4 000

4 000

 

 

 

 

4 000

2006

8

Projekt budowlano-wykonawczy stacji uzdatniania wody w Jedwabnem

UM Jedwabn

2006

30 000   

 

30 000

30 000

 

 

 

 

30 000

2006

 

OGÓŁEM

 

 

7 020 107

 1 263 686

4 627 566   

749 428   

      -     

403 311   

3 024 827   

450 000

4 627 566   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Józef Goszczycki

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Załącznik Nr 4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            do uchwały Nr XLIX/245/06 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Rady Miejskiej  w Jedwabnem

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     z dnia 30.06.2006 r.

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006r.

Ad. § 1 pkt 1  i 2: Dokonano zmian dochodów:

Zwiększono dochody o kwotę 17 912  zł ze względu na:

-          Zwiększenie dotacji przez Wojewodę Podlaskiego na zasiłki stałe i okresowe z opieki społecznej o kwotę 15 000 zł w tym w rozdziale 85214 § 2010 o kwotę 3 000 zł oraz 85214 §2030 o kwotę 12 000 zł.

-          Zwiększonie dotacji  przez Wojewodę Podlaskiego o kwotę 2 912 zł w rozdziale 80101 szkoły podstawowe par. 2030 na sfinansowanie  wyprawki szkolnej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007

Ad. § 1 pkt   i 3: Dokonano zmian wydatków:

Zwiększono wydatki o kwotę  17 912 zł z tytułu wzrostu dochodów oraz dokonano przesunięć wydatków na kwotę 41 750 zł:

a)  Zwiększono wydatki o kwotę  17 912 zł:

-          Kwota 15 000 zł na zasiłki stałe i okresowe z opieki społecznej w rozdziale 85214 paragraf 3110 zgodnie z celem przyznanych dotacji Wojewody Podlaskiego

-          Kwota 2 912 zł na sfinansowanie  wyprawki szkolnej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 rozdział 80101- Szkoły podstawowe par. 4240 zgodnie z celem przyznanych dotacji Wojewody Podlaskiego

 

a)  Dokonano przesunięć  wydatków o kwotę  41 750 zł:

- w związku z potrzebą dokonania zmian  planu finansowego Szkoły Podstawowej w Orlikowie:

Dział

Rozdz

§

Wyszczególnienie

Zwiększenia

Zmniejszenia

801

 

 

 Oświata i wychowanie

6 900

6 900

 

80101

 

 Szkoły podstawowe

6 900

6 900

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

6 900

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia 

6 000

 

 

 

4260

Zakup energii

900

 

 

- w związku z potrzebą dokonania zmian  planu finansowego Szkoły Podstawowej w Nadborach:

Dział

Rozdz

§

Wyszczególnienie

Zwiększenia

Zmniejszenia

801

 

 

 Oświata i wychowanie

 370

 370

 

80101

 

 Szkoły podstawowe

370

370

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

370

 

 

4350

Opłaty za usługi internetowe 

370

 

 

- w związku z potrzebą dokonania zmian  planu finansowego Urzędu Miejskiego:

a) na zwiększenie kwoty przeznaczonej zakup agregatu na targowisku:

Dział

Rozdz

§

Wyszczególnienie

Zwiększenia

Zmniejszenia

710

 

 

Działalność usługowa

2 300

300

 

71095

 

Pozostała działalność

2 300

300

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 300

 

 

b) na zwiększenie kwoty przeznaczonej zakup usług remontowych w Urzędzie Miejskim – 4000 zł oraz na organizację dni Jedwabnego – kwota 10 000 zł:

           Dział

Rozdz

§

Wyszczególnienie

Zwiększenia

Zmniejszenia

750

 

 

Administracja publiczna

14 000

 

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4 000

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

4 000

 

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

10 000

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 500

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

7 500

 

                                                                                                                                                                                            

c) na zwiększenie kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia  w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne w związku z zaleceniem kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego:

Dział

Rozdz

§

Wyszczególnienie

Zwiększenia

Zmniejszenia

852

 

 

 Ośrodki pomocy społecznej

3 000

3 000

 

85212

 

 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 000

3 000

 

 

4010

 Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

3 000

 

 

 

4170

 Wynagrodzenia bezosobowe

 

2 000

 

 

4210

 Zakup materiałów i wyposażenia

 

500

 

 

4300

 Zakup usług pozostałych

 

500

d) na zwiększenie kwoty przeznaczonej na wypłaty tytułu wykonywania prac  społecznie użytecznych przez bezrobotnych nie mających prawa do zasiłku  w rozdziale 85295 – Pozostała działalność w opiece społecznej paragraf  3110.

Dział

Rozdz

§

Wyszczególnienie

Zwiększenia

Zmniejszenia

852

 

 

 Ośrodki pomocy społecznej

5 000

 

 

85295

 

Pozostała działalność

5 000

 

 

 

3110

 Świadczenia społeczne

5 000

 

e) na zwiększenie kwoty przeznaczonej na wydatki inwestycyjnego na oczyszczalni ścieków koniecznych ze względu na konieczność doposażenia i zainstalowania natleniacza strumieniowego NS 5, tlenomierza i zwiększenia mocy zasilania w energię o 17 kW.                                                                            

900

 

 

 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

10 000

 

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

10 000

 

 

 

6050

 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10 000

 

 

Zmniejszenie wydatków na w/w wydatki pochodzą z następujących źródeł:

Dział

Rozdz

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

710

 

 

Działalność usługowa

300

 

71095

 

Pozostała działalność

300

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

300

750

 

 

Administracja publiczna

31 000

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

31 000

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

18 000

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

13 000

801

 

 

 Oświata i wychowanie

7 270

 

80101

 

 Szkoły podstawowe

7 270

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

6 900

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

370

852

 

 

 Ośrodki pomocy społecznej

3 000

 

85212

 

 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 000

 

 

4170

 Wynagrodzenia bezosobowe

2 000

 

 

4210

 Zakup materiałów i wyposażenia

500

 

 

4300

 Zakup usług pozostałych

500

 

 

 

RAZEM

41 570

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 29 wrz 2006 15:09
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 957 razy