BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR LI/250/06

z dnia: 25 sierpnia 2006 r
w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIX /120/04 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jedwabnem (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 90 poz. 1333 z dnia 25 czerwca 2004 r.) zmieniony uchwałą Nr XLVI/237/06 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 28 kwietnia 2006 r. w § 4 skreśla się punkt 12 i 15, dodaje się punkt 16 w brzmieniu: ”realizowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych” (Dz. U. Nr 210, poz. 2135)”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 29 wrz 2006 15:03
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 886 razy