BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR LI/249/06

z dnia: 25 sierpnia 2006 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 r.
GGSSS SGS

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz oraz art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

1.      Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę                  -              261 188

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

  1. Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę                 -               254 600

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

  1. Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę                 -                40 834

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

  1. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę                  -                47 422

-  zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Dochody ogółem:             -  12 881 876

- Wydatki ogółem:              -  13 156 876

 

§ 3. 1. Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Jedwabnem Nr XXXVII/212/05              z dnia 30 grudnia 2005r.w sprawie budżetu gminy na 2006 rok zawierający wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006r. przyjmuje treść zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Objaśnienia do zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 4.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Józef Goszczycki

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Załącznik Nr 1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     do uchwały Nr LI/249/06 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Rady Miejskiej  w Jedwabnem

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     z dnia 25.08.2006 r.

 

                                                  Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2006r.            

 

Dział

Rozdz

§

Wyszczególnienie

Zwiększenia

Zmniejszenia

Uwagi

710

 

 

Działalność usługowa

9 500

 

 

 

71035

 

Cmentarze

9 500

 

 

 

 

2020

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane

przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

9 500

 

 

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa

 

10 221

 

 

75109

 

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,

burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe

i wojewódzkie

 

10 221

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

10 221

Dot. zadań zleconych

758

 

 

Różne rozliczenia

244 379

244 379

 

 

75807

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

 

244 379

 

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

 

244 379

 

 

75831

 

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

244 379

 

 

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

244 379

 

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

2 190

 

 

 

80101

 

Szkoły podstawowe

411

 

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin)

411

 

 

 

80195

 

Pozostała działalność

1 779

 

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin)

1 779

 

 

852

 

 

Ośrodki opieki społecznej

5 119

 

 

 

85295

 

Pozostała działalność

5 119

 

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin)

5 119

 

 

 

 

 

RAZEM

261 188

254 600

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Józef Goszczycki

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Załącznik Nr 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     do uchwały Nr LI/249/06 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Rady Miejskiej  w Jedwabnem

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     z dnia 25.08.2006 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2006 rok

 

Dział

Rozdz

§

Wyszczególnienie

Zwiększenia

Zmniejszenia

Uwagi

710

 

 

Działalność usługowa

18 500

 

 

 

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

9 000

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

9 000

 

 

 

71035

 

Cmentarze

9 500

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

9 500

 

 

750

 

 

Administracja publiczna

13 000

 

 

 

75022

 

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

6 000

 

 

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

6 000

 

 

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

7 000

 

 

 

 

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

5 000

 

 

 

 

4350

Opłaty za usługi internetowe

2 000

 

 

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa

1 463

10 221

 

 

75109

 

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,

burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe

i wojewódzkie

1 463

10 221

 

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

33

7 151

Zmniejszenie wydatków z zadań zleconych o kwotę 7 151zł  i zwiększenie wydatku z zadań własnych o kwotę 33 zł

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 430

1 088

Zmniejszenie wydatków z zadań zleconych o kwotę 1 088 zł  i zwiększenie wydatku z zadań własnych o kwotę 1430 zł (wynagr Komisarza Wyborczego)

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

787

Dot. zadań zleconych

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

863

Dot. zadań zleconych

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

332

Dot. zadań zleconych

                                        

 

 

 

 

 

                                        

Dział

Rozdz

§

Wyszczególnienie

Zwiększenia

Zmniejszenia

Uwagi

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3 150

 

 

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

3 150

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000

 

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

150

 

 

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 

15 463

 

 

75647

 

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

 

15 463

 

 

 

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

 

10 463

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

 

5 000

 

757

 

 

Obsługa długu publicznego

 

8 150

 

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

 

8 150

 

 

 

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

 

8 150

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

4 190

7 000

 

 

80101

 

Szkoły podstawowe

 411

 

 

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

411

 

 

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

2 000

7 000

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

7 000

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

2  000

 

 

 

80195

 

Pozostała działalność

1 779

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 779

 

 

852

 

 

Ośrodki opieki społecznej

5 119

 

 

 

85295

 

Pozostała działalność

5 119

 

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

5 119

 

 

926

 

 

Kultura fizyczna i sport

2 000

 

 

 

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

2 000

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 000

 

 

 

 

 

RAZEM

47 422

40 834

 

                  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Józef Goszczycki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Załącznik Nr 3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     do uchwały Nr LI/249/06 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Rady Miejskiej  w Jedwabnem

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     z dnia 25.08.2006 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006r.

      

Lp

Nazwa zadania inwestycyjnego

Jedno

-stka organiz.. realizu-jąca program

Rok roz-pocz

Wartość kosztory-sowa

Dotychczas pniesione wydatki do 2005r.

 Środki wynikające z planów na 2006 rok

 W tym: 2006 r.

Ogółem środki na inwestycje

zakoń-czenia

 Środki własne budżetu

 Wpł. ludn.

 Środki z budżetu państwa

 Dotacje z programu ZPORR

 Kredyty

I

Zadania kontynuowane

6 878 692   

 1 240 003

4 408 095 

529 957

     -     

403 311   

3 024 827   

450 000   

4 408 095 

1

Budowa Gimnazjum w Jedwabnem

UM Jedwabne

2004

5 402 326

948 427

4 173 431

295 293

 

403 311   

3 024 827   

450 000   

4 173 431

2006

2

Modernizacja oświetlenia ulicznego

UM Jedwabne

2003

609 693

198 109

170 586

170 586

 

                -     

 

 

170 586

2008

2006

3

Przebudowa ulic Kościuszki, Rembelińskiego, Nowej wraz z budową kanału deszczowego na terenie Miasta Jedwabne (Etap III zadania)- Przebudowa ulicy Kościuszki

UM Jedwabne

2001

506 673

67 955

23 078

23 078

 

 

 

 

23 078

2006

4

Projekt budowlany sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Orlikowo, Olszewo Góra, Pawełki, Stryjaki, Karwowo, Konopki Chude i Tłuste, Witynie, Borawskie  

UM Jedwabne

2003

25 000

 

14 000

14 000

 

 

 

 

14 000

2006

5

Projekt budowlano-wykonawczy stacji uzdatniania wody w Orlikowie

UM Jedwabn

2005

25 000   

 

7 000

7 000

 

 

 

 

7 000

2006

6

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków z zastosowaniem poletek trzcinowych

UM Jedwabne

2005

      310 000   

     25 512   

      20 000   

20 000   

 

 

 

 

20 000

2008

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

                                  

Lp

Nazwa zadania inwestycyjnego

Jedno

-stka organiz.. realizu-jąca program

Rok roz-pocz

Wartość kosztory-sowa

Dotychczas pniesione wydatki do 2005r.

 Środki wynikające z planów na 2006 rok

 W tym: 2006 r.

Ogółem środki na inwestycje

zakoń-czenia

 Środki własne budżetu

 Wpł. ludn.

 Środki z budżetu państwa

 Dotacje z programu ZPORR

 Kredyty

II

Zadania nowo rozpoczęte

417 307   

 

219 471

219 471

     -     

           -     

              -     

           -     

  219 471

1

Modernizacja składowiska odpadów stałych w Korytkach Borowych

UM Jedwabne

2006

        30 000   

 

       10 000   

  10 000   

 

 

 

 

10 000

2006

2

Udział Gminy  Jedwabne w przebudowie drogi powiatowej  Nr 23506 na odcinku Szostaki-Mocarze Dziubele

UM Jedwabne

2006

       120 000    

 

    120 000   

120 000   

 

 

 

 

120 000

2006

3

Budowa przepustów i modernizacja dróg gminnych - Biodry i Grądy Małe

UM Jedwabne

2006

         25 000   

 

      20 049   

  20 049   

 

 

 

 

20 049

2006

4

Zakup agregatu prądotwórczego

UM Jedwabne

2006

12 000

 

12 000

12 000

 

 

 

 

12 000

5

Remont zabytkowego dworu w Jredwabnem – wymiana pokrycia dachowego, wymiana instalacji  elektrycznej oraz przebudowa nawierzchni chodnników wokół dworu

UM Jedwabne

2006

187 650

 

18 765

18 765

 

 

 

 

18 765

2006

6

Modernizacja oświetlenia ulicznego – przy cmentarzu w Jedwabnem

UM Jedwabne

2006

4 657

 

4 657

4 657

 

                -     

 

 

4 657

7

Projekty wodociągu do wsi Kubrzany i Biczki

UM Jedwabne

2006

4 000

 

4 000

4 000

 

 

 

 

4 000

2006

8

Projekt budowlano-wykonawczy stacji uzdatniania wody w Jedwabnem

UM Jedwabn

2006

30 000   

 

30 000

30 000

 

 

 

 

30 000

2006

 

OGÓŁEM

 

 

7 295 999

 1 240 003

4 627 566   

749 428   

      -     

403 311   

3 024 827   

450 000

4 627 566   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Józef Goszczycki

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Załącznik Nr 4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     do uchwały Nr LI/249/06 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Rady Miejskiej  w Jedwabnem

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     z dnia 25.08.2006 r.

 

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006r.

 

Ad. § 1 pkt 1  i 2: Dokonano zmian dochodów:

 

Zwiększono dochody o kwotę 16 809  zł ze względu na:

-          Zwiększenie dotacji przez Wojewodę Podlaskiego na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych o kwotę 411 zł  w rozdziale 80101 § 2030

-          Zwiększenie dotacji przez Wojewodę Podlaskiego na dofinansowanie dożywiania uczniów  o  kwotę 5 119 zł  w rozdziale 85295 § 2030

-          Otrzymano dotację z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - kwotę 1 779 zł  w rozdziale 80195 § 2030

-          Zawarto porozumienie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego  na konserwację i remont i pielęgnację cmentarzy wojennych – kwota dotacji wynikająca z porozumienia – 9 500 zł (Rozdział 71035 § 2020)

 

Zmniejszono dochody o kwotę 10 221.  zł ze względu na:

 

-          Obniżenie dotacji o kwotę 10 221 zł na wybory do rad gmin i burmistrza (rozdział 75109 § 2010) w związku z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży Nr DŁM 0301-38/06 z dnia 19.07.2006r.

 

Dokonano przesunięć w dochodach o kwotę 244 379  zł ze względu na:

 

Błędne zakwalifikowanie w planie dochodów w  budżecie na 2006r. subwencji ogólnej dla gmin:

- zakwalifikowano – kwota 2 964 434 zł – Rozdz. 75807 § 2920 (część wyrównawcza subwencji ogólnej)

            - winno być:

Rozdział 75807 § 2920 – kwota  2 720 055 zł  (część wyrównawcza subwencji ogólnej)

Rozdział 75831 § 2920 – kwota      244 379 zł  (część równoważąca subwencji ogólnej)

 

Ad. § 1 pkt   i 3: Dokonano zmian wydatków:

 

Zwiększono wydatki o kwotę  16 809  zł z tytułu wzrostu dochodów, zmniejszono wydatki o kwotę 10 221 zł z tytułu zmniejszenia dochodów  oraz dokonano przesunięć wydatków na kwotę 28463 zł:

a)  Zwiększono wydatki o kwotę 16 809  zł:

-          Kwota 411  zł na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych  w rozdziale 80101 § 4240 zgodnie z celem przyznanych dotacji Wojewody Podlaskiego

-          Kwota 1 779 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników   w rozdziale 80195 § 4300 zgodnie z celem przyznanych dotacji Wojewody Podlaskiego,

-          Kwota 5 119 zł   na dofinansowanie dożywiania uczniów   w rozdziale 85295 § 3110 zgodnie z celem przyznanych dotacji Wojewody Podlaskiego,

-          Kwota 9 500 zł zgodna z porozumieniem z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego  na konserwację i remont i pielęgnację cmentarzy wojennych (Rozdział 71035 paragraf 4300).

b)  Dokonano zmniejszenia  wydatków o kwotę 10 221 zł:

-          Zmniejszono wydatki w rozdziale 75109 w wyniku zmniejszenia dotacji o kwotę 10 221 zł na wybory do rad gmin i burmistrza (rozdział 75109 § 2010) w związku z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży Nr DŁM 0301-38/06 z dnia 19.07.2006r.

c)  Dokonano przesunięć  wydatków o kwotę 30 613 zł:

 

Dokonano przesunięć następujących pozycji wydatków w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania wydatków w  2006r.

Dział

Rozdz

§

Wyszczególnienie

Zwiększenia

Zmniejszenia

Uwagi

710

 

 

Działalność usługowa

9 000

 

 

 

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

9 000

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

9 000

 

 

750

 

 

Administracja publiczna

13 000

 

 

 

75022

 

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

6 000

 

 

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

6 000

 

 

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

7 000

 

 

 

 

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

5 000

 

 

 

 

4350

Opłaty za usługi internetowe

2 000

 

 

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa

1 463

 

 

 

75109

 

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,

burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe

i wojewódzkie

1 463

 

 

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

33

 

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 430

 

 

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3 150

 

 

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

3 150

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000

 

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

150

 

 

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 

15 463

 

 

75647

 

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

 

15 463

 

 

 

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

 

10 463

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

 

5 000

 

757

 

 

Obsługa długu publicznego

 

8 150

 

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

 

8 150

 

 

 

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

 

8 150

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

2 000

7 000

 

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

2 000

7 000

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000

7 000

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

2  000

 

 

926

 

 

Kultura fizyczna i sport

2 000

 

 

 

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

2 000

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 000

 

 

 

 

 

RAZEM

30 613

30 613

 

 

W załaczniku Nr 3 pn Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006r., dokonano zamiany zadań bez zmiany wartości kwot przewidzianych na wydatki inwestycyjne 2006r.:

W miejsce zadania inwestycyjnego:

Przebudowa ulic Kościuszki, Rembelińskiego, Nowej wraz z budową kanału deszczowego na terenie Miasta Jedwabne (Etap III zadania)-. Przebudowa ulicy Nowej

Wpisano następujące zadanie:

Przebudowa ulic Kościuszki, Rembelińskiego, Nowej wraz z budową kanału deszczowego na terenie Miasta Jedwabne (Etap III zadania)- Przebudowa ulicy Kościuszki

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Józef Goszczycki

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 29 wrz 2006 12:28
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 982 razy