BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR L/248/06

z dnia: 13 lipca 2006 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 r.
GGSSS SGS

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

1.      Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę                  -              98 000

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

2.      Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę                 -               1 000

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

  1. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę                  -              99 000

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Dochody ogółem:             -  12 875 288

- Wydatki ogółem:              -  13 152 288

§ 3. Objaśnienia do zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Józef Goszczycki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Załącznik Nr 1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       do uchwały Nr L/248/06

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Rady Miejskiej  w Jedwabnem

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     z dnia 13.07.2006 r.

 

                                                  Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2006r.            

 

Dział

Rozdz

§

Wyszczególnienie

Zwiększenia

Zmniejszenia

Uwagi

852

 

 

 Ośrodki pomocy społecznej

 

 

 

 

85212

 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

98 000

 

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

98 000

 

Dot. zadań zleconych

 

 

 

RAZEM

98 000

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Józef Goszczycki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Załącznik Nr 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       do uchwały Nr L/248/06

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Rady Miejskiej  w Jedwabnem

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     z dnia 13.07.2006 r.

 

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2006 rok

Dział

Rozdz

§

Wyszczególnienie

Zwiększenia

Zmniejszenia

Uwagi

750

 

 

Administracja publiczna

 

1 000

 

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

 

1 000

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

1 000

 

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  przeciwpożarowa

1 000

 

 

 

75405

 

Komendy powiatowe policji

1 000

 

 

 

 

3000

Wpłaty jednostek fundusz celowy

1 000

 

 

852

 

 

 Ośrodki pomocy społecznej

98 000

 

 

 

85212

 

 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

98 000

 

 

 

 

3110

 Świadczenia społeczne

93 350

 

W tym 3 000 dot. zadań zleconych

 

 

4010

 Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

4 650

 

Dot. zadań zleconych

 

 

 

RAZEM

99 000

1 000

 

                  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Józef Goszczycki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Załącznik Nr 3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       do uchwały Nr L/248/06

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Rady Miejskiej  w Jedwabnem

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     z dnia 13.07.2006 r.

 

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006r.

Ad. § 1 pkt 1  i 2: Dokonano zmian dochodów:

Zwiększono dochody o kwotę 98 000  zł ze względu na:

-          Zwiększenie dotacji przez Wojewodę Podlaskiego na realizację świadczeń rodzinnych              o kwotę 98 000 zł  w rozdziale 85212 § 2010

Ad. § 1 pkt   i 3: Dokonano zmian wydatków:

Zwiększono wydatki o kwotę  98 000 zł z tytułu wzrostu dochodów oraz dokonano przesunięć wydatków na kwotę 1000 zł:

a)  Zwiększono wydatki o kwotę  98 000 zł:

-          Kwota 98 000 zł na zasiłki rodzinne w lipcu i sierpniu 2006r. oraz wynagrodzenie osoby zajmującej się realizacją świadczeń w rozdziale 85214 paragraf 3110  oraz paragraf 4010 zgodnie z celem przyznanych dotacji Wojewody Podlaskiego

b)  Dokonano przesunięć  wydatków o kwotę 1 000 zł:

- w związku z potrzebą pismem Komendy Miejskiej Policji w Łomży z dnia 7.07.2006r.,             w sprawie rozważenia partycypacji finansowej w realizacji działań związanych                             z patrolowaniem dzikich kąpielisk udziela się dotacji dla Komendy Miejskiej Policji w Łomży na zakup paliwa do łodzi patrolowej w kwocie 1 000 zł z przesunięcia wydatku                  z rozdziału 75075 – Promocja Gminy  paragraf 4300 zakup usług pozostałych do rozdziału 75405 Komendy powiatowe policji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Józef Goszczycki

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 29 wrz 2006 12:19
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 965 razy