BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR L/247/06

z dnia: 13 lipca 2006 r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się polskiej rodziny z Kazachstanu lub innej republiki wymienionej w art. 9 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji
Na podstawie art. 12 ust. 2, pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/128/04 z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się polskiej rodziny z Kazachstanu lub innej republiki wymienionej w art. 9 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji, zmienionej uchwałą Nr XXXIII/196/05 z dnia 26 sierpnia 2005 r. wprowadza się zmiany polegające na:
Po § 3 dodaje się §3a w brzmieniu:
,,W związku z planowaną zmianą miejsca zamieszkania przez Panią Julię Jabłońską, rodzinę Swincickich - Annę, Kazimierza, Wiktora i Stanisława, Rada Miejska w Jedwabnem wyraża zgodę na przekazanie do nieodpłatnego użytkowania na czas nieokreślony w nowym miejscu zamieszkania na podstawie umowy użyczenia następującego wyposażenia lokalu mieszkalnego w budynku Domu Nauczyciela w Orlikowie:
- Szafa 1 szt.
- Tapczan 2 szt.
- Kuchnia gazowa 1 szt.
- Chłodziarko-zamrażarka 1 szt.
- Segment kuchenny 1 szt.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 29 wrz 2006 12:16
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 910 razy