BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IV/45/03

z dnia: 15 marca 2003 roku
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Jedwabnego
Na podstawie ar t. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 Nr 153, poz. 1271, Nr 214, por.. 1806) oraz § 3 pkt. 3 zał. Nr 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (D/.U. Nr 33, poz. 26/) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
W uchwale Nr I/11/02 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 16 listopada 2002 r. w sprawie ustalania wynagrodzenia Burmistrza Jedwabnego wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
"wynagrodzenie zasadnicze miesięczne w wysokości 4300,-zł ( słownie : cztery tysiące trzysta złotych)".
2. § 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
"dodatek funkcyjny w kwocie 1241,-zł (słownie: jeden tysiąc dwieście czterdzieści jeden złotych)”.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z. dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2003 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 21 cze 2003 18:16
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1253 razy