BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IV/44/03

z dnia: 15 marca 2003 roku
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu w złotych celem wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Jedwabne.
Na podstawie § 2 pkt.2 i § 3 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.Mr 61,póz.708, z 2001 r.,Nr 34,póz.393, z 2002 r.Nr 210, póz.1785) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
W uchwale Nr YIII/40/99 Rady Miejskiej w Jedwabnern z dnia 12 września 1999 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu w złotych celem wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Jedwabne, wprowadza się następujące zmiany: § 1 otrzymuje brzmienie:
"1.Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego określonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 650 zł.(słownie:sześćset pięćdziesiąt złotych).
2.Przyjmuje się w porozumieniu z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej wartość 4.30 zł (słownie:cztery złote trzydzieści groszy) dla jednego punktu.
3.Przyjmuje się w porozumieniu z pracodawcami jednostek organizacyjnych Gminy Jedwabne tj.Dyrektorem Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jedwabnem i Dyrektorami Szkół z terenu Gminy Jedwabne wartość 3.30 zł (słownie:trzy złote trzydzieści groszy) dla jednego punktu".

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 21 cze 2003 18:14
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1306 razy