BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XLVI/237/06

z dnia: 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie: zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIX /120/04 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jedwabnem (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego Nr 90 poz. 1333 z dnia 25 czerwca 2004 r.) w § 4 dodaje się punkt 15 w brzmieniu „ realizowanie zadań zawartych w ustawie z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005 r Nr 86 poz. 732 z póź. zm.)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w po upływie 14 dni od opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 cze 2006 11:38
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 996 razy