BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IV/43/03

z dnia: 15 marca 2003 roku
w sprawie: w sprawie upoważnienia Burmistrza Jedwabnego do podjęcia obowiązku wykonania remontu pomnika na grobie wojennym znajdującym się na terenie wsi Rostki.
Na podstawie art.18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001 r.Nr142,poz.1591, z 2002 r. Nr23, poz.220, Nr.62,poz.558, Nr113,poz.984, Nr153, poz.1271, Nr214,poz.1806/ oraz art. 6 ust.3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach l cmentarzach wojennych /Dz.U.Nr;.39 poz.311, z 1959r"Nr". 11,poz.62, z 1990r Nr.34 ,poz.198, 7, 1?P8r Nr.106,poz.668, z 2002r Nr . 113 ,poz .98/I/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Upoważnia się Burmistrza Jedwabnego do podjęcia obowiązku wykonania remontu pomnika na grobie wojennym znajdującym się na terenie wsi Rostki.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego,

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jedwabnem.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 21 cze 2003 18:12
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1171 razy