BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XLVI/236/06

z dnia: 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedwabne, zabudowanych na cele mieszkaniowe
Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441/ oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości /Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459/ w zw. z art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.
Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

§ 2.
1. Udziela się 90% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:
1) osobom fizycznym będącym użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe,
2) osobom fizycznym i prawnym będącym właścicielami lokali mieszkalnych, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego,
3) Spółdzielniom Mieszkaniowym, w stosunku do gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalnym stanowiącym własność spółdzielni.
2. Bonifikata od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności udzielona zostanie wyłącznie do udziału przypadającego na lokale mieszkalne wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi.
3. Bonifikaty o których mowa w pkt. 1) i 2) udziela się wyłącznie w przypadku gdy zapłata opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nastąpi w formie jednorazowej wpłaty przed wydaniem decyzji orzekającej o przekształceniu na rzecz którego następuje przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie zalega z zobowiązaniem pieniężnym wobec Gminy Jedwabne.
4. Koszt sporządzenia operatu szacunkowego niezbędnego do ustalenia opłaty za przekształcenie oraz koszty wpisów wieczysto-księgowych związanych z wpisem prawa własności, ponosi użytkownik wieczysty na rzecz którego następuje przekształcenie.

§ 3.
Traci moc uchwała Nr XXIX/135/02 z dnia 18 kwietnia 2002 r.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 cze 2006 11:37
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1071 razy