BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XLVI/235/06

z dnia: 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a. art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441/ oraz art. 34 ust. 6, art. 37 ust. 3, art. 68 ust. 1 i 2, art. 70 ust. 4, art. 72 ust. 2, art. 146 ust. 2 i art. 98 ust. 4 ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459/ Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1.
W uchwale Nr III/27/03 z dnia 22 lutego 2003 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub najem na okres dłuższy niż 3 lata /Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 25 z dnia 19 marca 2003 r./ wprowadza się następujące zmiany:
1. § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,, Udziela się Burmistrzowi zgody na stosowanie bonifikat od ceny ustalonej zgodnie z art. 68 ustawy jeżeli nieruchomość jest zbywana:
a) na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych – 50 %,
b) osobom fizycznym i osobom prawnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cele prowadzonej działalności pożytku publicznego – 50%,
c) organizacjom zrzeszającym działkowców z przeznaczeniem na pracownicze ogrody działkowe - 55%,
d) poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercy, jeżeli nieruchomość została od niego przejęta przed dniem 5 grudnia 1990 roku – 40%,
e) na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego - 70%,
f) kościołom i związkom wyznaniowym, mającym uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej – 70%,
g) nieruchomość wpisaną do rejestru zabytków – 50%.”
2. po §7 ust. 1 dodaje się kolejno:
ust. 2 ,,Przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy, udziela się bonifikaty od ceny określonej zgodnie z art.67 ust. 3 ustawy:
1) od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, na którą składa się cena lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej (w tym udział we własności gruntu) w wysokości:
a) 80 % przy sprzedaży pojedynczego lokalu w budynku,
b) 85 % przy sprzedaży co najmniej 4 lokali mieszkalnych,
c) 90 % w przypadku sprzedaży jednoczesnej wszystkich lokali mieszkalnych w danym budynku,
d) 60 % w przypadku rozłożenia należności na raty oprocentowane ( rocznego wskaźnika), przy czym okres spłaty nie może być dłuższy niż 5 lat,
e) 40 % w przypadku rozłożenia na raty oprocentowane, przy okresie spłaty do 10 lat.”

ust. 3 ,,Jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzysta ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenia bonifikaty, przed upływem 10 lat, licząc od dnia nabycia, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu.”

ust. 4 ,,Przepisu ust. 3 nie stosuje się w przypadku zbycia:
1) na rzecz osoby bliskiej,
2) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a Skarbem Państwa.”

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 cze 2006 11:34
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 963 razy