BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XLVI/234/06

z dnia: 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Jedwabnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 , poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441/ oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420/ po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 r. oraz wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium, Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.
Udziela się absolutorium Burmistrzowi Jedwabnego z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2005.

§ 2.
Przekazać niniejszą uchwałę Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół Zamiejscowy w Łomży.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 cze 2006 11:32
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 950 razy