BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XLVI/233/06

z dnia: 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 r.
GGSSS SGS

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 4 ustawy z dnia 8 marca1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;              z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 165, art. 184 ust. 1 pkt 10 lit. a i lit. b ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

1.      Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę                  -          154 317

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

  1. Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę                -              4 000

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

  1. Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę                -          154 317

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

  1. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę                  -            4 000

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

 

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Dochody ogółem:             -  12 743 971

- Wydatki ogółem:              -  13 018 971

 

 

§ 3. Objaśnienia do zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Józef Goszczycki

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Załącznik Nr 1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          do uchwały   Nr XLVI/233/06

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Rady Miejskiej  w Jedwabnem

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     z dnia 28.04.2006 r.

                                                  Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2006r.                

 

Dział

Rozdz

§

Wyszczególnienie

Zwiększenia

Zmniejszenia

Uwagi

751

 

 

 Urzędy naczelnych organów  władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

14

 

 

 

75101

 

 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

14

 

 

 

 

2010

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

14

 

Dot. zadań zleconych

756

 

 

 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

5 258

 

 

 

75621

 

 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

5 258

 

 

 

 

0010

 Podatek dochodowy od osób fizycznych

5 258

 

 

758

 

 

 Różne rozliczenia

7 436

 

 

 

75801

 

 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

7 436

 

 

 

 

2920

 Subwencje ogólne z budżetu państwa

7 436

 

 

852

 

 

 Opieka społeczna

6 000

4 000

 

 

85214

 

 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 

3 000

 

 

 

2010

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

1 000

Dot. zadań zleconych

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 

 

2 000

 

 

85219

 

Osrodki pomocy społecznej

6 000

 

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 

6 000

 

 

 

85295

 

Pozostała działalność

 

1 000

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 

 

1 000

 

854

 

 

 Edukacyjna opieka wychowawcza

135 609

 

 

 

85415

 

 Pomoc materialna dla uczniów

135 609

 

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 

135 609

 

 

 

 

 

RAZEM

154 317

4 000

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Józef Goszczycki

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Załącznik Nr 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          do uchwały   Nr XLVI/233/06

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Rady Miejskiej  w Jedwabnem

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     z dnia 28.04.2006 r.

 

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2006 rok

Dział

Rozdz

§

Wyszczególnienie

Zwiększenia

Zmniejszenia

Uwagi

751

 

 

 Urzędy naczelnych organów  władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

14

 

 

 

75101

 

 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

14

 

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

14

 

Dot. zadań zleconych

750

 

 

 Administracja publiczna

6 258

1 000

 

 

75023

 

 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

6 258

1 000

 

 

 

4140

 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

1 000

 

 

 

4530

Podatek od towarów i usług (VAT)

6 258

 

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

6 436

 

 

 

80110

 

Gimnazjum

6 436

 

 

 

 

4210

 Zakup materiałów i wyposażenia

6 436

 

 

852

 

 

 Opieka społeczna

6 000

3 000

 

 

85214

 

 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 

3 000

 

 

 

3110

 Świadczenia społeczne

 

3 000

1 000 zł dot. zadań zleconych

 

85219

 

Osrodki pomocy społecznej

6 000

 

 

 

 

4010

 Wynagrodzenia osobowe pracowników

6 000

 

 

854

 

 

 Edukacyjna opieka wychowawcza

135 609

 

 

 

85415

 

 Pomoc materialna dla uczniów

135 609

 

 

 

 

3240

 Stypendia dla uczniów 

135 609

 

 

 

 

 

RAZEM

154 317

4 000

 

                  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Józef Goszczycki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Załącznik Nr 3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          do uchwały   Nr XLVI/233/06

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Rady Miejskiej  w Jedwabnem

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     z dnia 28.04.2006 r.

 

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006r.

 

 

Ad. § 1 pkt 1  i 2: Dokonano zmian dochodów:

 

Zwiększono dochody o kwotę 154 317 zł ze względu na:

-         Ustalenie ostatecznych kwot dotacji i subwencji po uchwaleniu budżetu państwa w oparciu o pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-5/2006, pismo Wojewody Podlaskiego NR FB II JD.3011-50/06 z 22.03.2004, FB II MC3011-79-1/06 z 18.04.06, Kuratorium Oświaty FK 071-56/06 i Krajowego Biura Wyborczego – DŁM 0301-23/06 z 16.03.2006r.

Zmniejszono dochody o 4 000 zł:

-         W związku ustalenie ostatecznych kwot dotacji  po uchwaleniu budżetu państwa w oparciu o pismo Wojewody Podlaskiego NR FB II JD.3011-50/06 z 22.03.2004.

 

Ad. § 1 pkt 3  i42: Dokonano zmian wydatków:

 

Zwiększono wydatki o kwotę  154 317 zł  i zmniejszono o 4 000 zł w związku ze zmianami  dochodów na następujące pozycje:

 

-         Zwiększenie wydatków wynikło ze zwiększenia dochodów i nastąpiło w przypadku kwot wynikających z dotacji z celu na jaki dotacja została przeznaczona.

-         Ponadto dokonano przesunięć wydatków i zwiększono wydatki w wyniku zwiększenia kwoty subwencji i udziału w podatkach od osób fizycznych na następujące cele:

§         Podatek VAT – 6 258

§         Zakup oleju opalowego w Gimnazjum - 6 436 zł

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Józef Goszczycki

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 cze 2006 11:11
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 956 razy