BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XLVIII/244/06

z dnia: 24 maja 2006 r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli dla których Gmina Jedwabne jest organem prowadzącym.
Na podstawie art. 30 ust. 1, 6, 6a i w związku z art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela /Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845 i z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 167, poz. 1397, Nr 179, poz. 1487/ Rada Miejska uchwala, co następuje :

§ 1.
W uchwale Nr XLI/229/06 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 15 lutego 2006 roku w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli dla których Gmina Jedwabne jest organem prowadzącym wprowadza się następujące zmiany :
1. w regulaminie w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli dla których Gmina Jedwabne jest organem prowadzącym stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/229/06 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 15 lutego 2006 r. w Rozdziale Dziewiątym – Dodatek Mieszkaniowy § 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Nauczycielowi, o którym mowa w § 31 ust. 1 przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zwany dalej „dodatkiem”, w wysokości uzależnionej od liczby członków rodziny, wypłacany co miesiąc z dołu w wysokości:
1/ przy jednej osobie w rodzinie – 3 %,
2/ przy dwóch osobach w rodzinie – 4 %,
3/ przy trzech osobach w rodzinie – 5 %,
4/ przy czterech i więcej osobach w rodzinie – 6 %
średniego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty, obliczonego jako średnia arytmetyczna wynagrodzenia zasadniczego minimalnego nauczycieli stażystów na podstawie tabeli zaszeregowania oraz minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 marca 2006 r. /Dz. U. Nr 43, poz. 293/ zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za prace w dniu wolnym od pracy z dnia 31 stycznia 2005 r. /Dz. U. Nr 22 poz. 181 /.

§ 2.
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 3.
Postanowienia uchwały obowiązują w okresie od dnia 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006r.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 cze 2006 11:08
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 932 razy