BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XLVIII/243/06

z dnia: 24 maja 2006 r.
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Jedwabnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128/, oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz.U. Nr 146, poz. 1223 z póź. zm./ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.
Ustala się Burmistrzowi Jedwabnego Panu Krzysztofowi Ryszardowi Moenke wynagrodzenie za pracę w wysokości:
1. zasadnicze miesięczne w wysokości brutto – 4 630, - zł / słownie złotych: cztery tysiące sześćset trzydzieści/
2. dodatek funkcyjny w kwocie 1 550 – zł / słownie złotych: jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt/

3. dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego.

4. dodatek specjalny do wynagrodzenia za pracę w wysokości 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w okresie od 3 maja 2006 roku do końca kadencji Burmistrza Jedwabnego.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 cze 2006 11:07
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 922 razy