BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IV/41/03

z dnia: 15 marca 2003 roku
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok
Na podstawie art.4 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. z 2002 roku Nr 147, póz.1231, Nr 168, poz.1372/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 111/26/03 Rady Miejskiej z dnia 22 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok wprowadza się następujące zmiany:
1/W zadaniu II ust. 5 pkt. 2 wyraz "diet" zastępuje się wyrazem "wynagrodzenia".
2/Zadanie IV otrzymuje brzmienie:
"1. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz zakazu ich sprzedaży nieletnim, osobom znajdującym się w stanie nietrzeźwości, na kredyt lub pod zastaw.
2. Zlecanie koordynacji postępowania dowodowego i przygotowania aktu oskarżenia prawnikowi /radcy prawnemu, adwokatowi/ oraz występowania do Sądu w charakterze oskarżyciela publicznego".

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jedwabnem i podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń w sołectwach.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 21 cze 2003 18:11
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1200 razy