BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XLVIII/241/06

z dnia: 24 maja 2006 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 r.
GGSSS SGS

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;                z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych             (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

1.      Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę                  -               15 405

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

  1. Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę                -              115 036

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

  1. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę                  -              130 441

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Dochody ogółem:             -  12 759 376

- Wydatki ogółem:              -  13 034 376

§ 3. 1. Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Jedwabnem Nr XXXVII/212/05              z dnia 30 grudnia 2005r.w sprawie budżetu gminy na 2006 rok zawierający wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006r. przyjmuje treść zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych realizownych z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych                i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Objaśnienia do zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 6.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Józef Goszczycki

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Załącznik Nr 1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         do uchwały Nr XLVIII/241/06 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Rady Miejskiej  w Jedwabnem

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               z dnia 24 maja 2006 r.

 

 

                                                  Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2006r.            

 

Dział

Rozdz

§

Wyszczególnienie

Zwiększenia

Zmniejszenia

Uwagi

852

 

 

 Ośrodki pomocy społecznej

15 405

 

 

 

85295

 

 Pozostała działalność

15 405

 

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 

15 405

 

 

 

 

 

RAZEM

15 405

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Józef Goszczycki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Załącznik Nr 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         do uchwały Nr XLVIII/241/06 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Rady Miejskiej  w Jedwabnem

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               z dnia 24 maja 2006 r.

 

 

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2006 rok

Dział

Rozdz

§

Wyszczególnienie

Zwiększenia

Zmniejszenia

Uwagi

400

 

 

 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

30 000

 

 

 

40002

 

 Dostarczanie wody

30 000

 

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

30 000

 

 

600

 

 

Transport i łączność

 

87 999

 

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

 

87 999

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

87 999

 

710

 

 

Działalność usługowa

3 700

 

 

 

71035

 

Cmentarze

200

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

200

 

 

 

71095

 

Pozostała działalność

3 500

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 950

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

550

 

 

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 

5 000

 

 

75647

 

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

 

5 000

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

5 000

 

758

 

 

 Różne rozliczenia

 

19 154

 

 

75818

 

 Rezerwy ogólne i celowe

 

19 154

 

 

 

4810

 Rezerwy

 

19 154

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

90 328

 

 

 

80110

 

Gimnazjum

90 328

 

 

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

90 328

 

 

852

 

 

 Ośrodki pomocy społecznej

1 756

 

 

 

85295

 

 Pozostała działalność

1 756

 

 

 

 

3110

 Świadczenia społeczne

1 756

 

 

900

 

 

 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

4 657

2 883

 

 

90015

 

Oświetlenie ulic,placów i dróg

4 657

 

 

 

 

6050

 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

4 657

 

 

 

90095

 

Pozostała działalność

 

2 883

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

2 883

 

 

 

 

RAZEM

130 441

115 036

 

                  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Józef Goszczycki

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Załącznik Nr 3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         do uchwały Nr XLVIII/241/06 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Rady Miejskiej  w Jedwabnem

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               z dnia 24 maja 2006 r.

                                                                        

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006r.

      

Lp

Nazwa zadania inwestycyjnego

Jedno

-stka organiz.. realizu-jąca program

Rok roz-pocz

Wartość kosztory-sowa

Dotychczas pniesione wydatki do 2005r.

 Środki wynikające z planów na 2006 rok

 W tym: 2006 r.

Ogółem środki na inwestycje

zakoń-czenia

 Środki własne budżetu

 Wpł. ludn.

 Środki z budżetu państwa

 Dotacje z programu ZPORR

 Kredyty

I

Zadania kontynuowane

6 602 800   

 1 263 686

4 394 095 

515 957

     -     

403 311   

3 024 827   

450 000   

4 394 095 

1

Budowa Gimnazjum w Jedwabnem

UM Jedwabne

2004

5 402 326

948 427

4 173 431

295 293

 

403 311   

3 024 827   

450 000   

4 173 431

2006

2

Modernizacja oświetlenia ulicznego

UM Jedwabne

2003

609 693

198 109

170 586

170 586

 

                -     

 

 

170 586

2008

2006

3

Przebudowa ulic Kościuszki, Rembelińskiego, Nowej wraz z budową kanału deszczowego na terenie Miasta Jedwabne (Etap III zadania)-. Przebudowa ulicy Nowej

UM Jedwabne

2001

230 781

91 638

23 078

23 078

 

 

 

 

23 078

2006

4

Projekt budowlany sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Orlikowo, Olszewo Góra, Pawełki, Stryjaki, Karwowo, Konopki Chude i Tłuste, Witynie, Borawskie  

UM Jedwabne

2003

25 000

 

10 000

10 000

 

 

 

 

10 000

2006

5

Projekt budowlano-wykonawczy stacji uzdatniania wody w Orlikowie

UM Jedwabn

2005

25 000   

 

7 000

7 000

 

 

 

 

7 000

2006

6

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków z zastosowaniem poletek trzcinowych

UM Jedwabne

2005

      310 000   

     25 512   

      10 000   

  10 000   

 

 

 

 

10 000

2008

 

 

 

 

                                                                 

Lp

Nazwa zadania inwestycyjnego

Jedno

-stka organiz.. realizu-jąca program

Rok roz-pocz

Wartość kosztory-sowa

Dotychczas pniesione wydatki do 2005r.

 Środki wynikające z planów na 2006 rok

 W tym: 2006 r.

Ogółem środki na inwestycje

zakoń-czenia

 Środki własne budżetu

 Wpł. ludn.

 Środki z budżetu państwa

 Dotacje z programu ZPORR

 Kredyty

II

Zadania nowo rozpoczęte

417 307   

 

223 471

223 471

     -     

           -      

              -     

           -     

  223 471

1

Modernizacja składowiska odpadów stałych w Korytkach Borowych

UM Jedwabne

2006

        30 000   

 

       10 000   

  10 000   

 

 

 

 

10 000

2006

2

Udział Gminy  Jedwabne w przebudowie drogi powiatowej  Nr 23506 na odcinku Szostaki-Mocarze

UM Jedwabne

2006

       120 000   

 

    120 000   

120 000   

 

 

 

 

120 000

2006

3

Budowa przepustów i modernizacja dróg gminnych - Biodry i Grądy Małe

UM Jedwabne

2006

         25 000   

 

      20 049   

  20 049   

 

 

 

 

20 049

2006

4

Zakup agregatu prądotwórczego

UM Jedwabne

2006

12 000

 

12 000

12 000

 

 

 

 

12 000

5

Remont zabytkowego dworu w Jedwabnem – wymiana pokrycia dachowego, wymiana instalacji  elektrycznej oraz przebudowa nawierzchni chodników wokół dworu

UM Jedwabne

2006

187 650

 

18 765

18 765

 

 

 

 

18 765

2006

6

Modernizacja oświetlenia ulicznego – przy cmentarzu w Jedwabnem

UM Jedwabne

2006

4 657

 

4 657

4 657

 

                -     

 

 

4 657

7

Projekty wodociągu do wsi Kubrzany i Biczki

UM Jedwabne

2006

8 000

 

8 000

8 000

 

 

 

 

8 000

2006

8

Projekt budowlano-wykonawczy stacji uzdatniania wody w Jedwabnem

UM Jedwabne

2006

30 000   

 

30 000

30 000

 

 

 

 

30 000

2006

 

OGÓŁEM

 

 

7 020 107

 1 263 686

4 607 566   

739 428   

      -     

403 311   

3 024 827   

450 000

4 607 566   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Józef Goszczycki

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Załącznik Nr 4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         do uchwały Nr XLVIII/241/06 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Rady Miejskiej  w Jedwabnem

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               z dnia 24 maja 2006 r.

 

 

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWNYCH Z KONTRAKTÓW WOJEWÓDZKICH

 

Lp

Nazwa zadania inwestycyjnego

Jedno

-stka organiz.. realizu-jąca program

Rok roz-pocz

Wartość kosztory-sowa

Dotychczas pniesione wydatki do 2005r.

 Środki wynikające z planów na 2006 rok

 W tym: 2006 r.

Ogółem środki na inwestycje

zakoń-czenia

 Środki własne budżetu

 Wpł. ludn.

 Środki z budżetu państwa

 Dotacje z programu ZPORR

 Kredyty

1

Przebudowa ulic Kościuszki, Rembelińskiego, Nowej wraz z budową kanału deszczowego na terenie Miasta Jedwabne (Etap III zadania)-. Przebudowa ulicy Nowej

UM Jedwabne

2001

230 781

91 638

23 078

23 078

 

 

 

 

23 078

2006

2

Remont zabytkowego dworu w Jredwabnem – wymiana pokrycia dachowego, wymiana instalacji  elektrycznej oraz przebudowa nawierzchni chodnników wokół dworu

UM Jedwabne

2006

187 650

 

18 765

18 765

 

 

 

 

18 765

2006

 

OGÓŁEM

 

 

418 431

91 638

41 843

41 843

 

 

 

 

41 843

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Józef Goszczycki

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Załącznik Nr 5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         do uchwały Nr XLVIII/241/06 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Rady Miejskiej  w Jedwabnem

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               z dnia 24 maja 2006 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

 

Lp

Projekt

Klasyfikacja

(dział, rozdział)

Wydatki w okresie realizacji projektu

W tym

Planowane wydatki

2006 rok

Wydatki razem

(9+13)

Z tego:

Środki z budżetu krajowego

Środki z budżetu UE

Środki z budżetu krajowego

Środki  z nudżetu UE

Środki własne gminy

Współfi-nansowanie z budżetu państwa

Wydatki razem

(10-11-12)

Z tego, źrodła finansowania

Wydatki razem

(14-15-16)

Z tego, źrodła finansowania

Środki własne gminy

Współfi-nansowanie z budżetu państwa

Pożyczki i kredyty

Pożyczki na prefin. Z budżetu państwa

Pożyczki i kredyty

Pozostałe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

I

Wydatki majątkowe razem

 

5 402326

515669

50913

381845

4173431

1148604

295293

403311

450000

3024827

 

 

3024827

1.1

Progra:m

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego2005-2006

Priorytet:

3 Rozwój lokalny

Działanie:

3.5 Lokalna infrastruktura społeczna

Nazwa projektu:

Budowa szkoły – gimnazjum(/etap II zadania :Budowa Sali sportowej ze szkołą gimnazjalną w Jedwabnem)

Razem wydatki:

Dział 801 rozdz 80110

5 402326

515669

50913

381845

4173431

1148604

295293

403311

450000

3024827

 

 

3024827

Z tego: 2005r.

948 427

515669

50 913

381845

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006r.

 

 

 

 

4173431

1148604

295293

403311

450000

3024827

 

 

3024827

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Załącznik Nr 6

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         do uchwały Nr XLVIII/241/06 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Rady Miejskiej  w Jedwabnem

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               z dnia 24 maja 2006 r.

 

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006r.

 

Ad. § 1 pkt 1  i 2: Dokonano zmian dochodów:

Zwiększono dochody o kwotę 15 405  zł ze względu na:

-          Zwiększenie dotacji przez Wojewodę Podlaskiego o kwotę 15 405 zł na dożywianie uczniów w rozdziale 85295§2030.

Ad. § 1 pkt   i 3: Dokonano zmian wydatków:

Zwiększono wydatki o kwotę  130 441 zł w związku z przesunięciami wydatków oraz zwiększeniem dochodów:

-          Kwota 1 756 zł na dożywianie uczniów. Zwiększono jedynie o tą kwotę przy zwiększeniu kwoty dotacji o 15 405 zł z uwagi na podpisaną umowę z Wojewodą Podlaskim                       o pokryciu kosztów wyżywienia uczniów w 80% całości wydatków, podczas gdy pierwotnie ustalono w budżecie rocznym partycypację Wojewody w wysokości 50% wydatków.

-          Kwota 30 000 zł  na inwestycje pn. Projekt budowlano-wykonawczy stacji uzdatniania wody w Jedwabnem,

-          Kwota 90 328 zł  na realizację inwestycji – budowę Gimnazjum w związku                              z wystąpieniem konieczności robót dodatkowych nie przewidzianych w dotychczasowych projektach. Są to następujące roboty:

 

 

Kwota

1.

Sieć komputerowa i nagłaśniająca

    42 042   

 

-rozdzielnia główna -15467,83 zł

 

 

-sieć teleinformatyczna - 11254,43 zł

 

 

-instalacja radiofoniczna - 15319,35 zł

 

2.

Przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe

    48 286

-          Kwota 4 657  zł na lampy oświetleniowe przy Cmentarzu w Jedwabnem

-          Kwota 3 500  zł na wyposażenie Targowiska w agregat, hydrofor, bojler ze spłuczką                 w związku z nakazem pokontrolnym Sanepidu

-          Kwota 200  zł na uporządkowanie mogiły w Przestrzelu. Po zapewnieniu tej kwoty będzie możliwe uzyskanie dodatkowo dotacji Wojewody na ten cel.

 

Zmniejszono wydatki i rozwiązano rezerwę na kwotę 115 036 zł na następujące pozycje:

-          Kwota 87 999 zł z udziału własnego w realizację inwestycji – przebudowa ul Kościuszki, Rembelińskiego i Nowej w związku z faktem nie zaakceptowania wniosku                               o dofinansowanie tej inwestycji przez Urząd Marszałkowski w ramach kontraktu wojewódzkiego

-          Rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 19 154 zł w celu sfinansowania zwiększonych wydatków

-          Zmniejszono wydatki o kwotę 5000 zł w rozdziale 75647 § 4300 w poborze podatków oraz 2 883 zł w rozdziale Pozostała działalność w Dziale Gospodarka Komunalna.

-          dokonano zmiany w załączniku inwestycyjnym w związku z udzieloną wcześniej                    w budżecie rocznym dotacją inwestycyjną n budowę drogi powiatowej z dotychczasowego brzmienia: Udział Gminy  Jedwabne w przebudowie drogi powiatowej  Nr1834B na odcinku Konopki Chude - granica powiatu o dł. 7,768 km  na brzmienie: Udział Gminy  Jedwabne w przebudowie drogi powiatowej  Nr 23506 na odcinku Szostaki – Mocarze.

 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 cze 2006 10:56
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 963 razy