BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr III/39/03

z dnia: 22 lutego 2003 roku
w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Jedwabnego,
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r Nr.142, pOz,.1591, z 2002 r 23 poz. 220, nr 62 ,poz. 558, Nr.113, poz. 984, Nr.153,poz. 1271, Nr.214, poz. 1806/ oraz art. 229 pkt.3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz.U. z 2000 r Nr .98, poz. 1071, z 2001 r Nr 49, poz. 509, z 2002 r Nr.113,poz.984, Nr. 169, poz. 1387. Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
1. Odmownie załatwić skargę Pana Henryka Mierzejewskiego w sprawie pozbawienia go inkasa podatków przez Burmistrza Jedwabnego.
2. Uzasadnienie uchwały zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega doręczeniu skarżącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Józef Goszcycki
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 21 cze 2003 18:08
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1293 razy