BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr III/38/03

z dnia: 22 lutego 2003 roku
w sprawie: przystąpienia do Stowarzyszenia o nazwie "Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 i art. 84 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r Nr. 142, poz. 1 591 , z 2002 r Nr . 23 , póz . 220 , Nr'. 62 , póz . 558 , Nr. 113, poz.984, Nr.153,poz.1271, Nr.21 A ,poz.1806/ Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1
Przystępuje się do Stowarzyszenia o nazwie "Związek Gmin Wiejskich Wojewodztwa Podlaskiego" z siedziby w Białymstoku, wpisanego do rejestru stowarzyszeń w dniu 31 lipca 2000 roku w Sadzie Okręgowym w Białymstoku I Wydział Cywilny Sekcja Rejestrowa - sygn. akt I Ns Rej St 126/00, działającego na podstawie statutu załączonego do uchwały.
§ 2
Gminę w Stowarzyszeni u reprezentuje Burmistrz Jedwabnego,

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 21 cze 2003 15:56
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1182 razy