BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr II/19/02

z dnia: 15 grudnia 2002 roku
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr.142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984/ oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200, poz. 1683/ Rada Miejska uchwala, co następuje:
,
§ 1
Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy:
1/ od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części 0,30 zł,
2/ od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,46 zł,
3/ od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
11,00zł,
4/ od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,00 zł,
5/ od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części 2,90 zł,
6/ od budowli 2% ich wartości określonej w art. 4 ust. 1 pkt 2 uraz ust. 4-6, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. ze zm. o podatkach i opłatach lokalnych,
7/ od 1 metra kwadratowego powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,40 zł,
8/ od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami a także gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,28 zł,
9/ od 1 metra kwadratowego powierzchni gruntów pozostałych 0,06 zł.
§ 2
Traci moc uchwała Nr XXVI/110/2001 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 13 cze 2003 11:53
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1533 razy
Ilość edycji: 1