BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XLII/230/06

z dnia: 24 lutego 2006 r.
w sprawie: przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Orlikowie.
Na podstawie art. 18 ust 2. pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 5 ust. 2, pkt 1, art. 59 ust. 6 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Przekształca się z dniem 1 września 2006 roku, sześcioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Orlikowie o strukturze klas I – VI z oddziałem ”0” w Szkołę Filialną w Orlikowie o strukturze klas I – III z odziałem ”0”, organizacyjnie przyporządkowanej Szkole Podstawowej w Jedwabnem.
§ 2. Uczniom klas IV –VI przekształconej szkoły zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedwabnem ul. Wojska Polskiego 17.
§ 3. Granica obwodu szkolnego pozostaje bez zmian.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jedwabnem oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Orlikowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 23 mar 2006 13:34
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 970 razy