BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XLI/229/06

z dnia: 15 lutego 2006
w sprawie: określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli dla których Gmina Jedwabne jest organem prowadzącym .
Na podstawie art. 30 ust.1, 6, 6a , art. 54 ust. 7 i w związku z art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela /Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845 i z 2005 r. nr 10, poz.71, nr 167, poz. 1397, nr 179, poz. 1487/ uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się w drodze regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli dla których gmina Jedwabne jest organem prowadzącym.
§ 2. Postanowienia regulaminu wymienionego w §1 obowiązują w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/163/05 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 22 lutego 2005r. w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli dla których Gmina Jedwabne jest organem prowadzącym .
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego oraz dyrektorom szkół, dla których Gmina Jedwabne jest organem prowadzącym.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 23 mar 2006 13:32
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1035 razy