BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XL/228/06

z dnia: 7 lutego 2006 r
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Jedwabnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203/, oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz.U. Nr 146, poz. 1223/, Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się Burmistrzowi Jedwabnego Panu Czesławowi Jakubowiczowi wynagrodzenie za pracę w wysokości:

1. zasadnicze miesięczne w wysokości brutto – 4.560, - zł / słownie złotych: cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt /.
2. dodatek funkcyjny w kwocie 1.530 – zł / słownie złotych: jeden tysiąc pięćset trzydzieści /
3. dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego.
4. dodatek specjalny do wynagrodzenia za pracę w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego na okres pełnienia funkcji Burmistrza Jedwabnego, od 2 lutego 2006 roku, nie dłużej niż do końca kwietnia 2006 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 2 lutego 2006 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 23 mar 2006 13:28
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1056 razy