BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XLIV/232/06

z dnia: 15 marca 2006 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 r.
GGSSS SGS

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 4 ustawy z dnia 8 marca1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;             z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

1.       Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę                  -          617 413

    - zgodnie z załącznikiem Nr 1

2        Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę                -          162 356

    - zgodnie z załącznikiem Nr 1

3        Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę                -          332 076

    - zgodnie z załącznikiem Nr 2

4        Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę                  -         787 133

    - zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

-         Dochody ogółem:             -  12 583 748

-         Wydatki ogółem:              -  12 858 748

           1. Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Jedwabnem Nr XXXVII/212/05 z dnia 30 grudnia 2005r.w sprawie budżetu gminy na 2006 rok zawierający wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006r. przyjmuje treść zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4

3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych realizownych z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Objaśnienia do zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 7.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Józef Goszczycki

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Załącznik Nr 1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             do uchwały Nr XLIV/232/06

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Rady Miejskiej w Jedwabnem

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     z dnia 15.03.2006 r.

              

                                                  Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2006r.            

 

Dział

Rozdz

§

Wyszczególnienie

Zwiększenia

Zmniejszenia

Uwagi

801

 

 

Oświata i wychowanie

617 413

 

 

 

80110

 

Gimnazjum

617 413

 

 

 

 

6298

 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

544 776

 

 

 

 

6339

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

72 637

 

 

854

 

 

 Edukacyjna opieka wychowawcza

 

162 356

 

 

85415

 

 Pomoc materialna dla uczniów

 

162 356

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 

 

162 356

 

 

 

 

RAZEM

617 413

162 356

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Józef Goszczycki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Załącznik Nr 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             do uchwały Nr XLIV/232/06

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Rady Miejskiej w Jedwabnem

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       z dnia 15.03.2006 r

 

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2006 rok

Dział

Rozdz

§

Wyszczególnienie

Zwiększenia

Zmniejszenia

Uwagi

400

 

 

 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

12 000

 

 

 

40002

 

 Dostarczanie wody

12 000

 

 

 

 

6060

 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

12 000

 

 

600

 

 

Transport i łączność

 

68 874

 

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

 

68 874

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

68 874

 

758

 

 

 Różne rozliczenia

 

100 846

 

 

75818

 

 Rezerwy ogólne i celowe

 

100 846

 

 

 

4810

 Rezerwy

 

100 846

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

756 368

 

 

 

80110

 

Gimnazjum

756 368

 

 

 

 

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

544 776

 

 

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

211 592   

 

 

854

 

 

 Edukacyjna opieka wychowawcza

 

162 356

 

 

85415

 

 Pomoc materialna dla uczniów

 

162 356

 

 

 

3240

 Stypendia dla uczniów 

 

162 356

 

921

 

 

 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

18 765

 

 

 

92109

 

 Domu kultury, świetlice i kluby

18 765

 

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

18765

 

 

 

 

 

RAZEM

787 133

332 076

 

                  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Józef Goszczycki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Załącznik Nr 3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             do uchwały Nr XLIV/232/06

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Rady Miejskiej w Jedwabnem

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       z dnia 15.03.2006 r

                                                                        

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006r.

      

Lp

Nazwa zadania inwestycyjnego

Jedno

-stka organiz.. realizu-jąca program

Rok roz-pocz

Wartość kosztory-sowa

Dotychczas pniesione wydatki do 2005r.

 Środki wynikające z planów na 2006 rok

 W tym: 2006 r.

Ogółem środki na inwestycje

zakoń-czenia

 Środki własne budżetu

 Wpł. ludn.

 Środki z budżetu państwa

 Dotacje z programu ZPORR

 Kredyty

I

Zadania kontynuowane

9 716 084   

 1 607 576   

 4 389 766   

511 628

     -     

403 311   

3 024 827   

450 000   

4 389 766   

1

Budowa Gimnazjum w Jedwabnem

UM Jedwabne

2004

5 402 326

948 427

4 083 103

204 965

 

403 311   

3 024 827   

450 000   

4 083 103

2006

2

Modernizacja oświetlenia ulicznego

UM Jedwabne

2003

609 693

198 109

170 586

170 586

 

                -     

 

 

170 586

2008

3

Przebudowa ulic Kościuszki, Rembelińskiego, Nowej wraz z budową kanału deszczowego na terenie Miasta Jedwabne (Etap III zadania)- Przebudowa ulicy Kościuszki

UM Jedwabne

2001

506 673

67 955

50 668

50 668

 

 

 

 

50 668

2006

4

Przebudowa ulic Kościuszki, Rembelińskiego, Nowej wraz z budową kanału deszczowego na terenie Miasta Jedwabne (Etap III zadania)-. Przebudowa ulicy Rembelińskiego

UM Jedwabne

2001

373 310,

 

37 331

37 331

 

 

 

 

37 331

2006

5

Przebudowa ulic Kościuszki, Rembelińskiego, Nowej wraz z budową kanału deszczowego na terenie Miasta Jedwabne (Etap III zadania)-. Przebudowa ulicy Nowej

UM Jedwabne

2001

230 781

91 638

23 078

23 078

 

 

 

 

23 078

2006

6

Budowa wodociągów w gminie wraz ze stacją uzdatniania wody

UM Jedwabne

2003

2 824 082

302 447

25 000

25 000

 

 

 

 

25 000

2008

II

Zadania nowo rozpoczęte

684 650   

25 512

  190 814

190 814

     -     

           -     

              -     

           -     

  190 814

1

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków z zastosowaniem poletek trzcinowych

UM Jedwabne

2006

      310 000   

     25 512   

      10 000   

  10 000   

 

 

 

 

10 000

2008

                                                   

 

                                                                                      

Lp

Nazwa zadania inwestycyjnego

Jedno

-stka organiz.. realizu-jąca program

Rok roz-pocz

Wartość kosztory-sowa

Dotychczas pniesione wydatki do 2005r.

 Środki wynikające z planów na 2006 rok

 W tym: 2006 r.

Ogółem środki na inwestycje

zakoń-czenia

 Środki własne budżetu

 Wpł. ludn.

 Środki z budżetu państwa

 Dotacje z programu ZPORR

 Kredyty

2

Modernizacja składowiska odpadów stałych w Korytkach Borowych

UM Jedwabne

2006

        30 000   

 

       10 000   

  10 000   

 

 

 

 

10 000

2006

3

Udział Gminy  Jedwabne w przebudowie drogi powiatowej  Nr1834B na odcinku Konopki Chude - granica powiatu o dł. 7,768 km

UM Jedwabne

2006

       120 000   

 

    120 000   

120 000   

 

 

 

 

120 000

2006

4

Budowa przepustów i modernizacja dróg gminnych - Biodry i Grądy Małe

UM Jedwabne

2006

         25 000   

 

      20 049   

  20 049   

 

 

 

 

20 049

2006

5

Zakup agregatu prądotwórczego

UM Jedwabne

2006

12 000

 

12 000

12 000

 

 

 

 

12 000

6

Remont zabytkowego dworu w Jredwabnem – wymiana pokrycia dachowego, wymiana instalacji  elektrycznej oraz przebudowa nawierzchni chodnników wokół dworu

UM Jedwabne

2006

187 650

 

18 765

18 765

 

 

 

 

18 765

2006

 

OGÓŁEM

 

 

10 400 734   

  1 634 088   

  4 580 580   

702 442   

      -     

403 311   

3 024 827   

450 000

 4 580 580   

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Józef Goszczycki

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Załącznik Nr 5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             do uchwały Nr XLIV/232/06

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Rady Miejskiej w Jedwabnem

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       z dnia 15.03.2006 r

 

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWNYCH Z KONTRAKTÓW WOJEWÓDZKICH

 

Lp

Nazwa zadania inwestycyjnego

Jedno

-stka organiz.. realizu-jąca program

Rok roz-pocz

Wartość kosztory-sowa

Dotychczas pniesione wydatki do 2005r.

 Środki wynikające z planów na 2006 rok

 W tym: 2006 r.

Ogółem środki na inwestycje

zakoń-czenia

 Środki własne budżetu

 Wpł. ludn.

 Środki z budżetu państwa

 Dotacje z programu ZPORR

 Kredyty

1

Przebudowa ulic Kościuszki, Rembelińskiego, Nowej wraz z budową kanału deszczowego na terenie Miasta Jedwabne (Etap III zadania)- Przebudowa ulicy Kościuszki

UM Jedwabne

2001

506 673

67 955

50 668

50 668

 

 

 

 

50 668

2006

2

Przebudowa ulic Kościuszki, Rembelińskiego, Nowej wraz z budową kanału deszczowego na terenie Miasta Jedwabne (Etap III zadania)-. Przebudowa ulicy Rembelińskiego

UM Jedwabne

2001

373 310

 

37 331

37 331

 

 

 

 

37 331

2006

3

Przebudowa ulic Kościuszki, Rembelińskiego, Nowej wraz z budową kanału deszczowego na terenie Miasta Jedwabne (Etap III zadania)-. Przebudowa ulicy Nowej

UM Jedwabne

2001

230 781

91 638

23 078

23 078

 

 

 

 

23 078

2006

4

Remont zabytkowego dworu w Jredwabnem – wymiana pokrycia dachowego, wymiana instalacji  elektrycznej oraz przebudowa nawierzchni chodnników wokół dworu

UM Jedwabne

2006

187 650

 

18 765

18 765

 

 

 

 

18 765

2006

 

OGÓŁEM

 

 

1 298 414

159 593

129 842

129 842

 

 

 

 

129 842

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Józef Goszczycki


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Załącznik Nr 6

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             do uchwały Nr XLIV/232/06

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Rady Miejskiej w Jedwabnem

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       z dnia 15.03.2006 r

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Lp

Projekt

Klasyfikacja

(dział, rozdział)

Wydatki w okresie realizacji projektu

W tym

Planowane wydatki

2006 rok

Wydatki razem

(9+13)

Z tego:

Środki z budżetu krajowego

Środki z budżetu UE

Środki z budżetu krajowego

Środki  z budżetu UE

Środki własne gminy

Współfi-nansowanie z budżetu państwa

Wydatki razem

(10-11-12)

Z tego, źrodła finansowania

Wydatki razem

(14-15-16)

Z tego, źrodła finansowania

Środki własne gminy

Współfi-nansowanie z budżetu państwa

Pożyczki i kredyty

Pożyczki na prefin. Z budżetu państwa

Pożyczki i kredyty

Pozostałe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

I

Wydatki majątkowe razem

 

5 402326

515669

50913

381845

4083103

1058276

204965

403311

450000

3024827

 

 

3024827

1.1

Progra:m

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego2005-2006

Priorytet:

3 Rozwój lokalny

Działanie:

3.5 Lokalna infrastruktura społeczna

Nazwa projektu:

Budowa szkoły – gimnazjum(/etap II zadania :Budowa Sali sportowej ze szkołą gimnazjalną w Jedwabnem)

Razem wydatki:

Dział 801 rozdz 80110

5 402326

515669

50913

381845

4083103

1058276

204965

403311

450000

3024827

 

 

3024827

Z tego: 2005r.

948 427

515669

50 913

381845

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006r.

 

 

 

 

4083103

1058276

204965

403311

450000

3024827

 

 

3024827

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Józef Goszczycki


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Załącznik Nr 7

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             do uchwały Nr XLIV/232/06

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Rady Miejskiej w Jedwabnem

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       z dnia 15.03.2006 r

 

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006r.

 

Ad. § 1 pkt 1  i 2: Dokonano zmian dochodów:

 

Zwiększono dochody o kwotę 617 413  zł ze względu na:

-         przesunięcie niezrealizowanych w 2005r dotacji ze ZPORR i z Budżetu Państwa kwot dotacji na budowę Gimnazjum.

Zmniejszono dochody o 162 356 zł:

-         W związku z potrzebą dostosowania kwot dotacji na pomoc materialną dla uczniów do aktualnie przyznanej kwoty dotacji przez Wojewodę Podlaskiego zmniejszono kwotę dotacji od kwoty przyjętej w planie na poziomie zrealizowanym w całym 2005r. do kwoty przyznanej przez Wojewodę Podlasjkiego w piśmie FB II BB 3011-32/06 z dnia 2.03.2006r., tj zmniejszono z kwoty 214 270 na kwotę 51 914 zł. Zmniejszenie w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

 

Ad. § 1 pkt 3  i42: Dokonano zmian wydatków:

 

Zwiększono wydatki o kwotę  787 133 zł w związku ze zwiększeniem dochodów na następujące pozycje:

 

-         Kwota 756 368 zł na realizację inwestycji – budowę Gimnazjum w związku z przesunięciem z 2005r. niewykonanych wydatków współfinansowanych ze ZPORR i budżetu państwa  - rozdział 80110 - Gimnazjum

-         Kwota 18 765 zł na realizację inwestycji w ramach kontraktu wojewódzkiego (udział własny) – remont (wymiana) dachu w zabytkowym budynku GOK wraz z instalacją elektryczną i nawierzchnią chodników.

-         Kwota 12 000  zł na udział w kosztach zakupu agregatu współfinansowanego przez Wojewódzki Inspektorat Obrony Cywilnej

 

Zmniejszono wydatki i rozwiązano rezerwę na kwotę 332 076 zł na następujące pozycje:

 

-         Kwota 68 874 zł na udział własny w realizację inwestycji – przebudowa ul Kościuszki, Rembelińskiego i Nowej w związku z faktem nie zaakceptowania wniosku o dofinansowanie tej inwestycji ze ZPORR przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego gdzie przewidywano udział własny w tej inwestycji na poziomie 15%. Wniosek w sprawie dofinansowania tej inwestycji skierowano do rozpatrzenia w ramach kontraktu wojewódzkiego, przewidując udział własny w wysokości 10% wartości kosztorysowej, Kwota zmniejszenia stanowi różnicę w planowanym udziale własnym.

-         Rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 100 846 zł w celu sfinansowania zwiększonych wydatków

-         Zmniejszono wydatki na pomoc materialną dla uczniów dostosowując je do aktualnej kwoty dotacji Wojewody Podlaskiego

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Józef Goszczycki

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 20 mar 2006 11:23
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 962 razy