BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr III/34/03

z dnia: 22 lutego 2003 roku
w sprawie: przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Burzynie.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r Nr. 142, poz.. 1591, z 2002 r Nr.23,poz.220,Nr.62,poz.558,Nr.113,poz.984,Nr.153, poz. 1271 , Nr. 214, poz.1806/ oraz art.59 ust. 1,2 i 3 i art.5 c pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty /Dz.U. z 1996 r Nr. 67, poz. 329, Nr. 106, poz. 496, z 1997 r Nr . 28 , poz . 153 , Nr. 141 , poz. 943, z 1998 r Nr. 117,poz.759, Nr". 162, poz. 1126, z 2000r Nr. 12, poz. 136, Nr. 19, poz. 239, Nr. 48, póz. 550, Nr. 104 , poz. 1104, Nr. 120, poz. 1268, Nr. 122, poz. 1320, z 2001 r Nr . 111 ,poz. 1194 , Nr. 144, poz.1615, z 2002 r Nr.41,póz.367, Nr.113,poz.984, Nr.141,poz.1185, Nr.200,pz.1683/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Przekształca się 7. dniem 1 września 2003 roku, sześcioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Burzynie o strukturze klan I-VI z oddziałem "O" w Szkołę Filialną w Burzynie o strukturze klas I-III z oddziałem "O", organizacyjnie przyporządkowanej Szkole Podstawowej w Nadborach.

§ 2
Uczniom klas IV-VI przekształconej szkoły zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w Publicznej Szkole Podstawowej w Nadborach.

§ 3
Granica obwodu szkolnego pozostaje bez zmian.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jedwabnem oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Burzynie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 21 cze 2003 15:50
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1287 razy