BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr III/26/03

z dnia: 22 lutego 2003 roku
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok.
Na podstawie art.. 4 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. z 2002 r Nr . 147, poz. 1231 , Nr .167 , poz. 1372/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 3
Traci moc uchwała Nr. XXIX/13/1 /02 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 18 kwietnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4
Uchwała wchodzi, w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jedwabnem i podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń w sołectwach.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 21 cze 2003 13:59
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1204 razy