BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr II/24/02

z dnia: 15 grudnia 2002 roku
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2002r. i ustalenia wydatków niewygasających z upływem 2002r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984) oraz art. 109, 124 i 130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014; zm. z 1999r. Nr 49, poz. 485; Nr 38, poz. 360; Nr 70, poz. 778; Nr 110, poz. 1255; z 2000r. Nr 6, poz. 69; Nr 12, poz. 135; Nr 48, poz. 550; Nr 95, poz. 1041; Nr 119, poz. 1251; Nr 122, poz. 1315; z 2001 r. Nr 45, poz. 497; Nr 46, poz. 499; Nr 88, poz. 961; Nr 98, po. 1070; Nr 100, poz. 1082; Nr 102, poz. 1116; Nr 125, poz. 1368; Nr 145, poz. 1623, z 2002r. Nr 41, poz. 363) Rada Miejska uchwala, co następuje :

§1
Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:
1. Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę - 70.030 zł - zgodnie z załącznikiem Nr l
2. Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę - 345.000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę - 415.030 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2

§2
Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1. Dochody ogółem : - 6.884.130 zł
2. Wydatki ogółem : - 7.152.890 zł

§3
Objaśnienia do zmian stanowią załącznik Nr 3.

§4
1. Ustala się wykaz wydatków, które - mimo ich nie zrealizowania w 2002 roku - nie wygasają z upływem roku budżetowego.
2. Wykaz wydatków wraz z planem finansowym i określeniem ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku, stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 21 cze 2003 13:55
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1470 razy