BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXXIX/227/06

z dnia: z dnia 18 stycznia 2006 r.
w sprawie: wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Jedwabne oraz sposobie postępowania z tymi zwierzętami.
Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724 z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Łomży oraz zasięgnięciu opinii Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt w Łomży uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się zasady przeprowadzania akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Jedwabne oraz zasady postępowania z tymi zwierzętami, które szczegółowo określa załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych na terenie Gminy Jedwabne ma charakter stały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Goszczycki
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 3 lut 2006 12:39
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1032 razy