BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXXIX/225/06

z dnia: 18 stycznia 2006r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jedwabne.
Na podstawie art. 9 ust. 1 i 3 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141, poz. 1492/ oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 , poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203/ Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jedwabne przyjętego uchwałą Nr VII/57/03 z dnia 16 lipca 2003 r. w związku z potrzebą wyznaczenia terenów eksploatacji kruszywa naturalnego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 3 lut 2006 12:35
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1060 razy