BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr I/14/02

z dnia: 16 listopada 2002 roku
w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Instytucjonalnego Gminy Jedwabne.
Na podstawie art.18 ust.1 i ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001 r Nr.142,poz.1591, z 2002 r Nr.23,poz.220,Nr.62,poz.558,Nr.113, poz.984/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Po pozytywnym zaopiniowaniu przekazanego przez Urząd Miejski w Jedwabnem Projektu Planu Rozwoju Instytucjonalnego Gminy Jedwabne przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, przyjmuje się niniejszy Plan jako podstawę przystąpienia do dalszych działań w kierunku wyposażenia Gminy Jedwabne w sprzęt informatyczny, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego, a w szczególności:
1. podjęcie czynności niezbędnych do wdrożenia Planu Rozwoju Instytucjonalnego Gminy Jedwabne,
2. przedstawiania Radzie Miejskiej okresowych /nie rzadziej niż kwartalnych/sprawozdań z postępów we wdrażaniu Planu Rozwoju Instytucjonalnego Gminy Jedwabne.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki

Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 21 cze 2003 13:53
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1271 razy