BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr I/13/02

z dnia: 16 listopada 2002 roku
w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jedwabne
Na podstawie art. 21 ust. l pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego (D.U. Nr 7l, poz. 733) W związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, W 113, poz. 984) Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje.

§ 1
1. Za osoby spełniające warunki oddania w najem na czas nieoznaczony lokalu mieszkalnego poza osobami wymienionymi wyżej z zasobu Gminy Jedwabne, cytowanej ustawie, uważa się:
1/ osoby zameldowane w gminie Jedwabne na pobyt stały przez okres, co najmniej
pięciu lat poprzedzających datę złożenia wniosku o najem lokalu mieszkalnego;
2/ osoby zamieszkujące w lokalach gdzie na l osobę gospodarstwa domowego
przypada mniej niż 5 metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnego w
gospodarstwach wielorodzinnych i 10 metrów kwadratowych w gospodarstwie
jednoosobowym;
3/ osoby, których średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa
domowego nie przekracza 150% najniższej emerytury w gospodarstwie
jednoosobowym i 100% w gospodarstwie wieloosobowym.
2. Dopuszcza się możliwość odstąpienia od warunków zawartych w ust. l w stosunku do osób, które utraciły mieszkania wskutek klęsk żywiołowych.

§ 2
1. Za osoby, którym mogą być oddane w najem lokale socjalne, oprócz osób, którym ustawa zapewnia takie lokale, uważa się:
1/ osoby nie posiadające mieszkania;
2/ osoby mieszkające na terenie gminy i zameldowane na pobył stały przez okres, co
najmniej 5 lat przed złożeniem wniosku o najem lokalu;
3/ osoby, których średni miesięczny dochód na l-go członka gospodarstw domowego
w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o otrzymanie lokalu
socjalnego nie przekracza 75% najniższej emerytury w gospodarstwie
jednoosobowym i 50% w gospodarstwie wieloosobowym.
2. Warunki określone w ust. l muszą być spełnione łącznie.
3. Umowę najmu na lokal socjalny zawiera się na czas określony.

§ 3
Umowy najmu na. czas nieoznaczony powinny być zawarte w pierwszej kolejności.
1. Z osobami, którym przysługuje tytuł prawny do zamieszkiwania w budynkach wymagających kapitalnego remontu.
2 Z osobami niezbędnymi dla Gminy Jedwabne z uwagi na rodzaj wykonywanej pracy zawodowej lub posiadane kwalifikacje.
3. Z pozostałym po śmierci najemcy małżonkiem nie będącym współnajemcą lokalu, dziećmi najemcy i jego współmałżonka, innymi osobami, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych oraz osobami, które pozostawały faktycznie w pożyciu z najemcą i zamieszkiwały w tym lokalu, co najmniej 2 lata.

§ 4
1. Wprowadza się społeczną kontrolę wyboru osób, z którymi umowy nąjmu powinny być zawarte w pierwszej kolejności, w tym celu powołuje się Społeczni Komisje. Mieszkaniową.
2. Społeczną Komisję Mieszkaniową powołuje Burmistrz Jedwabnego w formie decyzji na okres kadencji Rady Miejskiej i zatwierdza regulamin jej działania. W skład komisji Mieszkaniowej wchodzą:
l/ pracownik Urzędu Miejskiego w Jedwabnem prowadzący sprawy z zakreśli
gospodarki komunalnej 5 mieszkaniowej;
2/ przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem;
3/ przedstawiciel Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jedwabnem;
4/ przedstawiciel Rady Miejskiej w Jedwabnem;
5/ przedstawiciele organizacji społecznych, związków zawodowych i innych instytucji
działających na terenie gminy Jedwabne.
3. Do zadań Społecznej Komisji Mieszkaniowej należy:
l/ Uczestniczenie w oględzinach pomieszczeń zajętych przez osoby ubiegające się
przydział lokalu;
2/ opiniowanie wniosków osób ubiegających się o najem lokalu;
3/ sporządzanie projektów list osób zakwalifikowanych do otrzymania lokalu;
4/ żądanie od wnioskodawców, aby w wyznaczonym terminie złożyli wskazane przez
komisję dokumenty, lub okazali pomieszczenie;
5/ przekazywanie listy do rozpatrzenia i zatwierdzenia przez Burmistrza Jedwabnego.
4. Posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej zwołuje Przewodniczący Komisji.
5. Opinia Komisji może zostać wydana, jeżeli w jej pracach brała Udział, Co najmniej połowa członków.
6. Burmistrz Jedwabnego przed zatwierdzeniem przedstawionych list rozpatruje ewentualne wnioski t zastrzeżenia zgłoszone w postępowaniu przed Komisja i po przyjęciu lub odrzuceniu, zatwierdza listy.

§ 5
1. Wnioski o najem lokali mieszkalnych składa się do Urzędu Miejskiego w Jedwabnem w ciągu całego roku.
2. Przydziału lokalu mieszkalnego wnioskodawcy dokonuje się w ramach posiadanego wolnego zasobu mieszkaniowego na podstawie zatwierdzonej przez Burmistrza Jedwabnego listy.

§ 6
Najemcy mogą dokonywać miedzy sobą zamiany lokali mieszkalnych po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Mieszkaniowej i wyrażeniu zgody przez Burmistrza Jedwabnego.

§ 7
Traci moc Uchwała Nr VII/35/95 Rady Gminy i Miasta Jedwabne z dnia 16 marca 1995 roku w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawarte w pierwszej kolejności.

§ 8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Goszczycki

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 20 cze 2003 22:53
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1324 razy