BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr I/12/02

z dnia: 16 listopada 2002 roku
w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy, jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy-Ordynacja Podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.
Na podstawie art. 18 ust. l i ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 9847 oraz art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 55, poz. 1014., z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 78, poz. 875, Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz., 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz.499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368, Nr 145, poz. 1623/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Uchwala się szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy, jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa /Dz.U. Nr. 137,poz.926 z późn. zm./ zwanych dalej "wierzytelnościami", wobec osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zwanych dalej "dłużnikami".

§ 2
1. Wierzytelność może zostać umorzona w całości lub w części w przypadku, gdy:
l/ wierzytelności nie ściągnięto w toku postępowania likwidacyjnego, upadłościowego
lub egzekucyjnego,
2/ nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców,
3/ ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika a w szczególności
jego egzystencji,
4/ za umorzeniem wierzytelności przemawia szczególnie uzasadniony interes Gminy, jej
jednostki organizacyjnej bądź interes społeczny,
5/ zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska
się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia tej wierzytelności.
2. Umorzenie w przypadkach określonych w ust. l pkt. l, 3, 5 może nastąpić na wniosek dłużnika, a w przypadkach wskazanych w ust. l pkt. l, 2, 4 i 5 także z urzędu.

§ 3
Do umorzenia wierzytelności uprawniony jest:
1. Burmistrz Jedwabnego w przypadku wierzytelności dotyczących Gminy, jej jednostek, jeżeli wartość wierzytelności nie przekracza 10 krotności kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym umorzenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
2. Rada Miejska, jeżeli wartość wierzytelności przekracza 10 krotność wynagrodzenia, o którym mowa wyżej.
3. Kierownik jednostki organizacyjnej Gminy, jeżeli wierzytelność nie przekracza 5 krotności kwoty miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia określonego w ust. 1.
4. Przez wartość wierzytelności rozumie się należność główną bez odsetek i innych należności ubocznych.
5. Organ właściwy w myśl wyżej wymienionych zapisów do umarzania wierzytelności, uprawniony jest również do umarzania odsetek i innych należności ubocznych bez względu na ich wartość.

§ 4
W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi organ właściwy do umarzania może na wniosek dłużnika odroczyć termin zapłaty całości l ub części wierzytelności lub rozłożyć płatność całości lub części wierzytelności na raty biorąc pod uwagę możliwość płatniczą dłużnika lub własny uzasadniony interes.

§ 5
Umorzenie wierzytelności, a także odroczenie terminu ich płatności lub rozłożenie na raty następuje:
1. W drodze decyzji Burmistrza lub kierownika jednostki organizacyjnej Gminy.
2. W drodze umów zawieranych przez Burmistrza i kierowników jednostek organizacyjnych z dłużnikami w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 20 cze 2003 22:44
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1331 razy