BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr I/11/02

z dnia: 16 listopada 2002 roku
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Jedwabnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r Nr.142, poz.1591, z 2002 r Nr.23,poz.220,Nr.62,poz.558,Nr.113,poz.984/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się Burmistrzowi Jedwabnego Panu Michałowi Chajewskiemu wynagrodzenie za pracę w wysokości:
1/ zasadnicze miesięczne wg XX kategorii zaszeregowania
w wysokości 4.200- zł. słownie /Cztery tysiące dwieście/
2/ dodatek funkcyjny wg stawki 8 w wysokości 160% najniższego wynagrodzenia z I kategorii zaszeregowania.
3/ dodatek za wieloletnią pracę w wysokości l60% wynagrodzenia zasadniczego narastający o 1% z dniem 1 maja każdego roku aż do osiągnięcia 20%.
4. dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, miesięcznie w okresie
od 1 grudnia 2002 roku do 30 listopada 2003 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,


Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 20 cze 2003 22:40
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1263 razy